Курсовая: Ціна та державне регулювання ціноутворення (ID:41695)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Ціна та державне регулювання ціноутворення (Код работы:41695)

Информация о работе Раздел: Микроэкономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 55 стр.
Цена: 125 грн.
Код работы (ID): 41695
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 170
Просмотр
«Ціна та державне регулювання ціноутворення»
СодержаниеВступ 3
1. Ціна її суть та функції в ринковій економіці 6
2. Структура ціни та чинники ціноутворення 13
3. Обєктивна необхідність та цілі державного регулювання процесів ціноутворення 17
4. Механізм державного регулювання ціноутворення в Україні 23
5. Шляхи підвищення ефективності цінової політики в Україні 31
Висновки 47
Література 49
Додатки 55
ЛитератураЛітература


1. Конституція України –К.: Преса України 1997. – 80 с.
2. Господарський кодекс України. – К.: Юрінком Інтер 2003. – 304 с.
3. Закон України „Про ціни та ціноутворення” від 3.12.1990 р. // Закони України. - К. 1996. - Т. 1. – С. 32.
4. Закон України „Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р. // Закони України К. - 1997. Т. 12. - С. 112.
5. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 р. // Закони України. - 1997. - Т. 12. - С. 119.
6. Закон України „Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” від 18.02.1992 р. // Голос України. - 1992. - 29 квітня.
7. Закон України „Про ставку акцизного збору і ввізного мита на окремі товари (продукцію)” від 11.07.1996р. // Закони України. -К. - 1996. Т. 11. - с. 55.
8. Про єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 р. // Закони України. - К. 1992. - Т. 3. - 5 с.
9. Положення про індикативні ціни на товари при здійсненні суб єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних операцій. Затверджено Указом Президента України від 18 листопада 1994 р. №691/94 // Бізнес. -1994. -№47 (102). - 29 листопада.
10. Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення товари народного споживання роботи і послуги монопольних утворень. - Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 р. №135 //Зібрання постанов Уряду України. - 1995. - №5. - С. 115-117.
11. Про удосконалення порядку формування цін: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. // Зібрання законодавства України. - К. 1999 № 2. – ст.. 112.
12. Ареф’єва Е.В. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. – К.: ЄУ 2002. – 94 с.
13. Баканов М.И. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд. доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика 2001. – 416 с.
14. Безкоровайна С. В. Вибір оптимальних методів ціноутворення в умовах ринку // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів 23-24 квітня 2006 року. – К.: КНУТД 2006. – С. 164.
15. Безкоровайна С. В. Дослідження цілей цінової політики підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №11. – С. 38-40.
16. Безкоровайна С. В. Дослідження підходів до формування цінової стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №2. – С. 49-52.
17. Безкоровайна С. В. Застосування маркетингових досліджень у процесі управління ціновою політикою підприємства // Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичній конференції “Крок у майбутнє” – К.: КНТУ “КПІ” 2003. – С. 124-125.
18. Безкоровайна С. В. Методологія формування цінової політики підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №6. – С. 31-34.
19. Безкоровайна С. В. Управління ціновою політикою підприємства та оптимізація цінових рішень в умовах ринкової конкуренції //Вісник Рівненського державного технічного університету. – 2003. – №2 (21). – С. 3-8.
20. Безкоровайна С. В. Урахування факторів що впливають на рівень цін при управлінні ціновою політикою підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №2. – С. 36-38.
21. Безкоровайна С. В. Цінова політика підприємств у системі маркетингу // Збірник наукових праць. IV Міжнародна науково-практична конференція “Маркетинг та логістика в системі менеджменту”. – Л.: Львівська політехніка 2005. – С. 21-22.
22. Бень Т.Г. Основи цінової політики і ціноутворення в промисловості. -Дніпропетровськ: ДМет АУ 1997. - 151с.
23. Бланк И. А. Торговый менеджмент.- К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса 1997. - 408 с.
24. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка 2002. – 480 с.
25. Гаркавенко С.С. Маркетинг. - К.: Лібра 1996. - 384 с.
26. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы. - М.: Финстат-информ 1995.-192с.
27. Джумагельдиева Г. К вопросу о правовой природе цены как существенного условия договора // Предпринимательство хозяйство и право. – 2007. – № 3. – С. 58 – 61
28. Джумагельдиева Г.Д. К вопросу о методах правового регулирования цен // Экономика и право. – 2006. – № 1. – С. 50 – 53.
29. Джумагельдиева Г. Применение обычных цен в хозяйственной деятельности // Підприємництво господарство і право. – 2004. – № 4. – С. 12 – 14.
30. Джумагельдиева Г. Организационно-правовые меры усиления контроля за ценовой политикой отечественных производителей // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск №1. – Львів: Львівська політехніка. – 2005. – С. 132 – 133.
31. Джумагельдиева Г. Взаимодействие центральных и местных органов управления ценообразованием: проблемы и пути их решения // Город регион государство: проблемы распределения полномочий / НАН Украины. Институт экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО “Юго-Восток Лтд”. – 2003. – С. 85 – 92 .
32. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ 2001.- 528 с.
33. Економічна теорія / Під ред. Предборського В.А. – К.:Кондор 2003. – 492 с.
34. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М.А.Болюх В.З.Бурчевський М.І.Горбатюк за ред. М.Г.Чумаченка. – К.: КНЕУ 2001. – 540 с.
35. Ерухомович И.Л. Ценообразование. - К.: МАУП 1998. - 104 с.
36. Ерыгина Г.П. Джумагельдиева Г.Д. Гармонизация норм налогового и бухгалтерского права связанных с порядком ценообразования // Экономика и право. – 2003. – № 3. - С. 94 – 97.
37. Живко З.Б. Коректний вибір цінових стратегій у сучасному підприємництві // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісн. Національного університету “Львівська політехніка”. – № 417. – Львів 2001. – С.101-108.
38. Зубовський В.М. Економіка підприємства. Опорний курс лекцій. – К.: вид-во Європейського університету 2001. – 64 с.
39. Кириленко В. Кириленко Л. Теорія ціни і практика ціноутворення в Україні // Економіка України. - № 8. - 2006. - С. 56-62.
40. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. - К.:КНЕУ 2006. - 257 с.
41. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: методичний підхід до визначення цілей // Маркетинг в Україні. - 2005.- № 2 (4). - С.44-45.
42. Котлер Ф. Основи маркетинга: Пер. с англ. /Общ. ред. Е.М. Пеньковой. - М.: Прогресе 1980. - 736 с.
43. Лабурцева О. І. Безкоровайна С. В. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. – К.: КНУТД 2004. – 160 с.
44. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование: Учебник для вузов. - М.: Издательство БЕК 1997. - 368 с.
45. Макаренко М.І. Бюджетно-монетарне регулювання цін у перехідній економіці України. – К.: Знання України 2002. – 304 с.
46. Макаренко М.І. Ціна в перехідній економіці: теоретичні аспекти. – Суми: Ініціатива 1997. – 42 с.
47. Макаренко М.І. Державний контроль за цінами та шляхи його вдосконалення // Вісник Української академії банківської справи. – 2000. – № 2 (9). – С. 10-14.
48. Макаренко М.І. Монетаризм як елемент сучасної економічної свідомості // Сучасна картина світу: інтеграція наукового та позанаукового знання: Зб. наук. праць. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД УАБС 2002. – С. 131-141 (0 7 др. арк.).
49. Мазаракі А.А. Лігоненко Л.О. Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. Підручник. – К.: Хрещатик 1999. – 800 с.
50. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний курс. Навчальний посібник. – К.: Кондор 2003. – 128 с.
51. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. Ред. Г.Н.Климко. – 4-те вид. перероб. і доп. – К.: Знання-Прес 2002. – 615 с.
52. Павленко А.Ф. Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ 2003. – 246 с.
53. Планування діяльності підприємства. Нав.-метод. посібник / За ред. Москалика В.Є.. – К.: КНЕУ 2002. – 252 с.
54. Прокопенко І.Ф. Ганін В.І. Петрусів З.Ф. Курс економічного аналізу: Підручник. – К. – Х.: Атака-Легас 2004. – 384 с.
55. Салимжанов И.К. Ценообразование. - М: Финстатинформ 1996.-159с.
56. Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ 2001. - 122 с.
57. Ценообразование: Учеб.-метод. пособие. – 2-е изд. стереотип. К.: МАУП 1999. – 108 с.
58. Цены и ценообразование / Под ред. В.Е.Есипова: Учебник для вузов. 3-е изд. - СПб: Изд-во Питер 1999. 464 с.
59. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості та торгівлі. Підручник. – К.: Пектораль 2003. – 312 с.
60. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия. - М.: ИНФРА 1995. - 224 с.
61. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. – К.: Кондор 2003. – 214 с.
62. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: курс лекцій / За ред. Г.Г.Кірейцева. – К.: ЦУЛ 2002. – 268 с.
63. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ 2002. – 571 с.
64. http://www.ukrstat.gov.ua/ - сайт Державного комітету статистики України.
Дополн. информация3459
Рік написання: 2008
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Ціна та державне регулювання ціноутворення

  Вступ 3 1. Ціна її суть та функції в ринковій економіці 6 2. Структура ціни та чинники ціноутворення 13 3. Обєктивна необхідність та цілі державного регулювання процесів ціноутворення 17 4. Механізм державного регулювання ціноутворення в Україні 23 5. Шляхи підвищення ефективності цінової політики в Україні 31 Висновки 47 Література 49 Додатки 55
 • Ціна та джерела регулювання ціноутворення

  Вступ 3 1. Ціна, як економічна категорія 5 2. Методи ціноутворення, основані на витратах, попиті та конкуренції 8 2.1.Методи визначення ціни за витратного ціноутворення 9 2.2. Конкурентні методи встановлення ціни 11 2.3. Методи ціноутворення, що максимізують прибуток 14 3. Роль витрат в ціноутворенні. Ідентифікація та оцінка релевантних витрат 16 4. Маржинальний аналіз та ціноутворення. Аналіз беззбитковості 22 5. Формування стратегії ціноутворення 28 Висновки 34 Література 37
 • ЦІНА-ЇЇ СУТЬ ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ.ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНИ В ПЕРЕХІДНИЙ

  Вступ. Ціна як категорія ринкового господарювання. 1.1 Система цін в Україні. Джерела інформації про ціни. 1.2 Ціна за способом формування. 1.3 Функції цінової системи. 1.4 Система оптових цін, її вплив на підвищення ефективності виробництва. Ціноутворення на підприємстві. 2.1 Основні принципи ціноутворення. 2.2 Аналіз ціноутворюючих факторів. 2.3 Процес ціноутворення на підприємствах України. 2.4 Методики встановлення цін за географічною ознакою. 2.5 Методи непрямого ціноутворення. 2.6 Управління цінами. Вплив ціни на економічні процеси та відносини. 3.1 Цінове регулювання економічних відносин. 3.2 Проблеми переходу до ціноутворення ринкової економіки. 3.3 Природна поведінка цін в перехідний період. Висновки та пропозиції. Список використовуваної літератури. Додатки.
 • Ціна як інструмент державного регулювання економіки в Україні

  ВСТУП 3 1. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 4 2. ЦІНА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 12 3. ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 16 ВИСНОВОК 25 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 26
 • Ціна її види та знижки

  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦІНИ 6 1.1. Ціна як інструмент ринкової економіки 6 1.2. Загальна класифікація цін 10 2. ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКУ 16 2.1. Методичні підходи до розрахунку цін в умовах ринкової економіки 16 2.2. Торгові знижки 21 2.3.Цінова політика підприємства 25 2.4.Державне регулювання ціноутворення в Україні 29 3. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 33 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 41 ДОДАТКИ 46


© 2013 - 2019 refsbank.info