Диплом: Регламентація діяльності організації та шляхи її вдосконалення (на прикладі Тернопільської міської ради) (ID:41188)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеРегламентація діяльності організації та шляхи її вдосконалення (на прикладі Тернопільської міської ради) (Код работы:41188)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Вступ

Розділ І. Теоретично-правові підходи регламентаційної діяльності організації.

1.1. Теоретичні засади регламентаційної діяльності організації.
1.2. Інституційне забезпечення регламентаційної діяльності організації.
1.3. Зарубіжний досвід регламентаційної діяльності організації.
Висновки І розділу

Розділ II. Аналіз регламентаційної діяльності Тернопільської міської ради.

2.1. Механізм регламентаційної діяльності Тернопільської міської ради.
2.2. Аналіз регламентаційної діяльності Тернопільської міської ради.
2.3. Оцінка ефективності регламентаційної діяльності Тернопільської міської ради.
Висновки II розділу

Розділ III. Шляхи вдосконалення регламентаційної діяльності Тернопільської міської ради.

3.1. Няпрямки вдосконалення інституційних положень регламентаційної діяльності Тернопільської міської ради.
3.2. Удосконалення організаційного та методичного забезпечення регламентаційної діяльності Тернопільської міської ради.
3.3. Впровадження інноваційних підходів в регламентації діяльності Тернопільської міської ради.
Висновки III розділу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки
Список використаних джерел
1. Конституція України, Закон вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141.
2. Закон України "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування" від 07.12.1990 р. №533-XII// ВВР Української РСР. – 1991. – №2. – Ст.5.
3. Закон України “Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, міських, районних у містах, обласних Рад” від 22.02.1994 р. №3996-XII // ВВР України. – 1994. – № 8. – Ст. 38.
4. Закон України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” від 03.07.1991 р. №1286-XII // ВВР України. – 1991. – № 33. – Ст. 443.
5. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. № 280 / 97 – ВР // ВВР України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
6. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 р. № 586 –XIV // ВВР України. – 1999. – №20. – Ст. 190.
7. Закон України “Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування” від 15.07.1997 р. №452/97-ВР// ВВР України. – 1997. – №38. – Ст. 249.
8. Закон України “Про статус депутата місцевих Рад народних депутатів” (зі змінами та доповненнями) від 15.01.1998 р. №24/98-ВР // ВВР України. – 1998. – №20. – Ст. 105.
9. Закон України “Про формування місцевих органів влади і самоврядування” від 03.02.1994 р. №3917-ХІІ // ВВР України. – 1994. – № 22. – Ст. 144.
10. Закон України „Про звернення громадян” від 02.10.1996 р. №394/96-ВР // ВВР України. – 1996. – №47. – Ст. 256.

...

90. Територіальне управління: проблеми, рішення, перспективи // За заг. ред. В.В. Корженка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2004. – 216 с.
91. Тищенко А. Взаємодія органів виконавчої влади і місцевого самоврядування на регіональному рівні // Управління сучасним містом. – 2004. – № 1 – 3 (13). – С. 92 – 99.
92. Толкованов В. В. Нові форми співробітництва між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями з метою ефективного вирішення актуальних питань місцевого та регіонального розвитку / За заг. ред. Кравченка В. В. – К.: Атіка, 2003. – 138 с.
93. Торохтій Ю. З. Взаємовідносини місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування в аспекті засад конституційного ладу України // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. праць. – Х.: Право, 2003. – Вип. 5. – С. 57.
94. Трофимова З. В. Теорія держави і права. — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 173с.
95. Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие. – М.: Изд-во „Экмос”, 2003. – 304 с.
96. Чижов Л. П., Павлова В.В. Тенденції формування доходів місцевих бюджетів у сучасних умовах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 5: Зб. наук. праць: Наукове видання. – Суми: Мрія ЛТД, 2002. – С. 198-201.
97. Чиркин В. Е. Государственное и муниципальное управление. – М.: Юристъ, 2004. – 319 с.
98. Шамхалов Ф. Основы теории государственного управления. – М.: ЗАО „Издательство „Экономика”, 2003. – 518 с.
99. Ющенко В. Не розподіл влади, а гармонізація управління. З виступу Президента України В. Ющенка на Всеукраїнських зборах представників місцевого самоврядування 26 квітня 2005р. // Урядовий кур’єр, 2005. – 29 квітня, №80. – С. 4-5.
100. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. Тодики Ю.М. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 672 с.
Смотрите также

© 2013 - 2020 refsbank.info