Курсовая: Економічна рівновага конкурентної фірми та методи її досягнення (ID:40787)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеЕкономічна рівновага конкурентної фірми та методи її досягнення (Код работы:40787)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Вступ
1. Пропозиція і умова максимізації прибутку фірми на ринку досконалої конкуренції
2. Варіанти рівноваги конкурентної фірми в короткостроковому періоді
3. Довгострокова рівновага фірми в умовах досконалої конкуренції
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
1. Андрощук Г. Несумлінна конкуренція: попередження і відповідальність// Українські ділові новини. - 2004. - № 41. – С. 11-15.
2. Баклінська О. Захист економічної конкуренції: окремі питання правового регулювання// Юридичний журнал. – 2005. - № 11. – С. 23-26.
3. Башнянин І., Лазур П.Ю., Медведев B.C. Політична економія. - К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000. – 440с.
4. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич B.I. Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка.- К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 358с.
5. Бойчик I. М., Харiв М. С., Хончам М. I., Пiча Ю. В. Економiка пiдприємства. – К.: Каравела, 2000. - 293 с.
6. Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І. Мікроекономіка і макроекономіка. – К.: Основи, 1998. - 518 с.
7. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М., Реверчук С.К. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. – К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2001. - 608 с.
8. Вигуржинська С.Ю. Економіка підприємств. – К.: ІНПОС, 2004. – 438с.
9. Воробйов Є.М., Гриценко А.А., Лісовицький В.М., Соболєв В.М. Економічна теорія. – Харків-Київ: ТОВ "Карвін", 2003. - 704 с.
10. Гальчинський А.С., Ещенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. - К.: Вища школа, 1999. – 500с.
11. Герасимчук В.И. Розвиток підприємства. Діагностика, стратегія, ефективність. - К., 1995. - 268 с.
12. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1994. - 685 с.
13. Задоя А.А., Петруня Ю.Є. Основы экономики: Учебное пособие для студ. экон. спец. - К.: Вища школа: Знання, 1998. – 300с.
14. Економіка підприємств: Підручник.- В 2т. За ред. С.Ф.Покропивного, - К.: Хвиля - Прес, 1995. - 400 с.
15. Економiка пiдприємства: Навч. посiб./ А. В. Шегда, Т. М.Литвиненко та iн.,:За ред. А. В. Шегди. - К.: Знання-Прес, 2002. - 335 с.
16. Економiчна енциклопедiя: У трьох томах. Вiдп. ред. С. В. Мочерний. - К.: Академія, 2000. - 840 с.
17. Економічна теорія: політекономія / за ред. В.Д.Базилевича.- К.: "Знання-Прес", 2004. – 530с.
18. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночних отношений. – Харків, 1997. – 280с.
19. Кириленко В.І. Мікроекономіка: навч. посібник для студентів екон. спец. вузів. – К.: Таксон, 2003. – 400с.
20. Малуй О.О., Гриценко О.А., Гриценко Л.В., Дарнопих Г.Ю. Основи економічної теорії. – К.: Юрінком Інтер, 2003. - 480 с.
21. Мікроекономіка і макроекономіка: підручник /за ред. С.В. Будаговської – К.: Основи, 2001. – 538с.
22. Мочерный С.В., Симоненко В.К., Секретарюк В.В., Устенко А.А. Основы экономической теории: Учебник. - К.: Знання, 2000. – 444с.
23. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник для студентів екон. спец, вищих закладів освіти / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Вища шк.—Знання, 1997. – 367с.
24. Перехідна економіка / за ред. В.М.Гейця. - К.: "Вища школа", 2003. – 260с.
25. Політична економія: Навчальний посібник / К.Т. Кривенко, B.C. Савчук, О.О. Беляев та ін. — К.: КНЕУ, 2001. – 544с.

26. Портер М. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. / А. Олійник. - К.: Основи, 1996. – 300с.
27. Рибалкін В.О., Хмелевський М.О., Біленко Т.І., Прохоренко А.Г. Основи економічної теорії. – К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 352 с.
28. Семюельсон Н.П., Нордгауз В.Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998. – 480с.
29. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 2003. - 447с.
30. Экономика предприятия. Учебник./ Под редакцией А. Добрынина. - С.-П.: Питерком, 1999. - 448 с.
31. Ястремский О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. - 714 с.
Смотрите также

© 2013 - 2018 refsbank.info