Контрольная: Статистика (ID:40700)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Статистика (Код работы:40700)

Информация о работе Раздел: Статистика
Вид работы: Контрольная
Объем: 21 стр.
Цена: 320 грн.
Код работы (ID): 40700
Добавлена: 20.11.2009
Просмотров: 185
Содержание1. Теоретичне завдання
Тема 1.4. Статистичний аналіз рядів розподілу.
Основні завдання статистичного вивчення рядів розподілу. Характеристики центра розподілу. Порядкові середні: мода та медіана, їх визначення в дискретних та інтервальних рядах. Поняття і значення середніх величин. Основні правила їх застосування в соціально-економічних дослідженнях. Види середніх величин та особливості їх розрахунку та застосування. Середня арифметична. Середня гармонічна. Середня геометрична, середня хронологічна. 3

ЗАДАЧА
Випуск продукції в вартісному вимірі по областям за 9 місяців 1997р. наведено в таблиці. Визначити моду та медіану.
Виробництво продукції, млн.грн. Кіл-ть областей
3,6-19 5
19-34,4 7
34,4-49,8 5
49,8-65,2 3
65,2-80,6 3
80,6-96 3

ЗАДАЧА
Розрахувати індекси товарообороту, цін та фізичного обсягу продукції за даними таблиці.
Вид продукції Вартість всієї продукції в діючих цінах, гр..од. Зміна цін у звітному році порівняно з базовим, %
1998 р. 1999 р.
А 2000 1800 -2
Б 900 700 +5
С 600 700 +2
Д 500 620 +1
Разом ? ?

ЗАДАЧА
1. Виявити наявність та напрямок кореляційного зв’язку між факторною та результативною ознакою для вибірки, що задана в табл. А. Побудувати модель аналітичного групування (МАГ) з поділом факторної ознаки Х на 4 рівні інтервали. Для кожного інтервалу обчислювати групові середні для Х та У, вважаючи ліві межі інтервалів замкненими, а праві відкритими. Зробити висновки про наявність та напрямок кореляційного зв’язку.
2. Оцінити тісноту зв’язку в МАГ (згідно завдання 1) та перевірити його істотність для рівня α=0,05. Обчислити загальну, міжгрупову дисперсії та кореляційне відношення та зробити висновки.
3. Для характеристики кореляційного зв’язку між факторною та результативною ознаками побудувати поле кореляції та теоретичну модель лінійної регресії (МЛР). Визначити параметри а та b лінійного рівняння регресії та побудувати його графік. Розрахувати індекс кореляції. Зробити висновки.
4. Оцінити тісноту кореляційного зв’язку в МЛР (згідно до завдання 3) шляхом обчислення коефіцієнта детермінації та лінійного коефіцієнта кореляції. Перевірити істотність зв’язку для α=0,05 за критерієм Фішера. Зробити висновки.
Таблиця А. Значення {х}(верхні) та {у} (нижні)
х 10 10 12 12 13 13 14 14 15 15 18 18 18 19 20 21 21 22 24
у 12 13 11 14 9 12 10 11 7 8 9 8 4 6 8 5 3 1 2
Литература1. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000.
2.Теория статистики: Учебник. / Р.А.Шмойлова, В.Г.Минишкин, Н.А.Садовникова, Е.Б.Шувалова. – М.: Финансы и статистика, 2003
3. А.М.Єріна, З.О. Пальян. Теорія статистики: Практикум.- К.: Товариство "Знання", КОО, 1997
4. Загальна теорія статистики: Підручник.-Тернопіль: Лідер,2004
5. С.С.Герасименко та ін. Статистика: Підручник.-К: КНЕУ, 1998
Дополн. информация0675050733 Леся
ПродавецЛеся Дрокина
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Статистика соціального обслуговування

  Зміст. Вступ. 3 1. Поняття і принципи соціального обслуговування. 4 2. Соціально економічне значення статистичного вивчення соціального забезпечення. 8 3. Доходи населення та рівень соціального обслуговування в Україні. 10 Висновок. 17 Список використаних літературних джерел. 18 Список використаних літературних джерел. 1.Адамов В.Е. Економіка і статистика. Москва: Фінанси і статистика, 1996 – 419 с. 2.Назаров М.Г. Курс соціально-економічної статистики. Москва: Фінстатінформ, 2000 – 365 с. 3.Іванова Ю.Н. Економічна статистика. Москва: ІНФРА-М, 1998 – 510 с. 4.Офіційний сайт Держкомстату України www.ukrstat.gov.ua 5.Салін В.Н. Шпаковська О.П. Соціально-економічна статистика. Москва: Юність, 2002 – 457 с.
 • Статистика освіти і науки України

  Вступ 4 1. Статистика освіти і науки 6 2. Статистика культури і мистецтва 13 3. Практичне завдання 15 Висновки 21 Список використаної літератури 22 Вміщує 20 сторінок, 3 таблиці, 16 літературних джерел. Об’єкт дослідження – показники і методики вимірювання та аналізу рівня розвитку освіти і культури. Предмет дослідження – вивчення освітніх і культурних процесів, їх суть та особливостей. Метою курсової роботи на тему „Статистика освіти і культури України” є вивчення основних принципів визначення та розрахунку статистичних показників галузей освіти та культури. Метод дослідження – методи аналізу рівня розвитку та прогнозування чисельності і розвитку освіти і культури. Робота складається з двох розділів: перший розвиток – теоретичний, другий – практичний. В першому розділі роботи досліджено питання статистичного аналізу в галузі освіти, науки і культури. З’ясовано, що рівень освіти, науки і культури характеризується абсолютними та відносними величинами. Статистика дозволяє охарактеризувати діяльність освітніх закладів та культурних установ. В другому розділі роботи проаналізовано статистичні показники діяльності робітників підприємства. Основні поняття курсової роботи: АБСОЛЮТНА ВЕЛИЧИНА, ВІДНОСНА ВЕЛИЧИНА, ЗАКЛАДИ ОСВІТИ, ЗВІТИ, ЧИСЕЛЬНІСТЬ.
 • Статистика

  Вступ 2 Середні величини – види та умови застосування 3 Статистика ефективності суспільного виробництва 8 Висновки 22 Література 24
 • Статистика

  Зміст 1. Статистичне вивчення споживання населенням матеріальних благ і послуг 3 2. Статистика основних виробничих фондів 6 Література 11
 • Статистика продукції промисловості

  Вступ 3 1. Статистика промисловості 4 2. Методи аналізу рівня і структури ціни продукції 5 Висновки 7 Література 9


© 2013 - 2019 refsbank.info