Диплом: Удосконалення організації експорту пиломатеріалів (ID:39761)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеУдосконалення організації експорту пиломатеріалів (Код работы:39761)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Вступ.........................................................................................................................4
1 Організація експорту пиломатеріалів як фактор ефективної
діяльності підприємств......................................................................................7
1.1 Експортні операції і їхнє місце в зовнішньоторговельних операціях......7
1.2 Сутність і організація експортних операцій.............................................10
1.3 Контракт як елемент організації експортних операцій..........................15
1.4 Процес здійснення експорту деревини......................................................23
1.5 Управління експортною діяльністю на підприємстві..............................30
1.6 Законодавча основа експортних операцій на Україні..............................34
1.7 Тенденції розвитку експорту пиломатеріалів України............................37
1.8 Ефективність організації експортних операцій........................................41
Висновок до першого розділу............................................................................43
2 Аналіз організації експортних операцій малого підприємства
„Горизонт”...........................................................................................................44
2.1 Загальна характеристика малого підприємства „Горизонт”...................44
2.2 Фінансово-економічний аналіз МПП „Горизонт”....................................49
2.3 Аналіз організації і технології управління................................................57
2.4 SWOT-analysis..............................................................................................61
2.5 Аналіз експортних операцій МПП „Горизонт”........................................63
2.5.1 Організація експортних операцій на МПП „Горизонт”....................63
2.5.2 Аналіз обсягів реалізації на експорт МПП „Горизонт”.....................65
2.5.3 Аналіз ефективності експорту МПП „Горизонт”..............................68
2.5.4 Підготовка і укладання зовнішньоекономічного контракту...........73
2.6 Безпека життєдіяльності на МПП „Горизонт”......................................81
2.7 Митне оформлення експорту пиломатеріалів МПП „Горизонт”.......97
Висновок до другого розділу.............................................................................100
3 Заходи по удосконаленню організації експорту необрізних
матеріалів хвойних порід (на прикладі МПП „Горизонт
м. Дубно)..........................................................................................................102
3.1 Обґрунтування можливих заходів по удосконаленню організації
експорту необрізних матеріалів хвойних порід.....................................102
3.2 Прогнозування виручки від реалізації продукції МПП „Горизонт”....106
3.3 Впровадження обладнання Групи SCM..................................................108
3.4 Вплив підвищення технічного рівня виробництва на собівартість
необрізних матеріалів хвойних порід.......................................................112
3.5 Заходи по зниженню калькуляційної ціни при організації експорту
необрізних матеріалів хвойних порід......................................................118
3.6 Ефективність заходів по удосконаленню експортної діяльності..........123
Висновок до третього розділу..........................................................................125
Висновки..............................................................................................................127
Перелік посилань................................................................................................131
Додаток А. Статут МПП „Горизонт”.................................................................134
Додаток Б. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.......................135
Додаток В. Оферта..............................................................................................137
Додаток Г. Контракти.........................................................................................138
Додаток Д. Екологічна декларація
МПП „Горизонт”.................................................................................................139
Додаток Е. Сертифікат про вміст радіоактивних речовин в продукції
МПП „Горизонт”.................................................................................................140
Додаток Є. Фітосанітарний сертифікат.............................................................141
Додаток Ж. Сертифікат про проходження товару...........................................142
1. Закон України «Про економічну самостійність України» від 03.08.1990.
2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91. зовнішньоекономічного контракту”.
3. Закон України „Про акцизний збір” N 18-92 від 26 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999 р.. - № 39. - с. 256.
4. Закон України “Про митну справу в Україні” від 25.06.91.
5. Закон України “Про Єдиний митний тариф” від 05.02.92.
6. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144
7. Міністерство Зовнішньоекономічних Зв'язків “Положення про форму Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.08.93.
8. Указ Президента "Про використання Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів".
9. Закону України “Про податок на додану вартість”, 1997.
10. Декрету Кабінету Міністрів України “Про податок на прибуток підприємств і організацій”, 1993.
11. Декрет Кабінету Міністрів України “Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)”, 1993.
12. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001р., №201.
13. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки. - К.; Либідь, 1995. - 320с
14. Бойчик І. та ін. Економіка підприємства. Навч посібник. - 2-е вид., випр. і доп. - К : Каравела і Львів: Новий світ, 2001. - 298 с.
15. Бойчик І.М, Харів П.С.. Хопчан М.І. Економіка підприємств. - Львів.: В-во "Сподом”. - 1998. -212с.
16. Бондар І., Пахомов В. Управління витратами виробництва та собівартість продукції; Навч. посібник. - К.. КДТЕУ.2000. - 65 с.
17. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності . Підручник. - Житомир: ПП «Рута», 2001. - 544с.
18. Економіка виробничого підприємництва; Навч. посібник /За ред. Й. Петровича. - 2-е вид., переробл. і доп. -К.; Знання, КО(Х 200]. - 405 с.
19. Економіка підприємництва; Підручник/ За заг.ред. С.Покропивного. - К: КНЕУ.2001. – 528 с.
20. Економіка: Проблеми теорії і практики. - Дніпропетровськ: Наука і освіта.2000. -Ніс.
21. Економіка підприємства: Підручник/За заг. ред. С. Ф.Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.
22. Економіка підприємства: Збірник практ. задач і конкретних ситуацій: Навч .посібник /За ред. Проф. С. Покропивного. - К.: КНЕУ,2000. - 328 с.
23. Економіка підприємства: Навч.-метод. Посібник для самостійного вивчення , Г.О. Швиданенко та ін. - К.; КНЕУ, 2000. - 248 с.
24. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
25. Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 304с.
26. Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посіб. - К.: КНЕУ, 2002. - 392с.
27. Управление внешнеэкономической деятельностью: уч. пос. /под общ. ред. А.И.Кредисова. – К: ВИРА-Р, 2001. – 640с.
28. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
29. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 448с.
30. Фінанси підприємств : Навч. посіб./ Г.О.Партин, А.Г.Загородній. -2-ге вид., перероб. і доп.. -Львів: ЛБІ НБУ, 2006.-235 c..
31. Фінанси підприємств : Навч. посіб./ Р.А.Слав'юк. -К.: ЦУЛ, 2002.-460 c..
32. Фінанси підприємств : Підруч./ Наук. ред. А.М. Поддєрьогін. -5-е вид., перероб. та доп.. -К.: КНЕУ, 2004.-546 c..
33. Фінанси підприємств : Навч. посіб./ В.М.Гриньова, В.О.Коюда. -К.: Знання - Прес, 2004.-424 c..
34. Фінанси підприємств : Навч. посіб. для вузів/ За ред. Г.Г.Кірейцева. -К.: ЦУЛ, 2002.-268 c..
35. Фінанси підприємств : Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни/ Г.М.Азаренкова, Т.М.Журавель, Р.М.Михайленко. -К.: Знання - Прес, 2004.-291 c..
36. Фінанси підприємств : Навч.посібн.для вузів/ І.В.Зятковський. -К.: Кондор, 2003.-364 c..
37. Фінанси підприємств : Навч. посіб./ О.С.Філімоненков. -К.: Ельга, 2002.-360 c..
38. Фінанси підприємств : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ Л.Д. Буряк , Є. В. Вакуленко А.П. Куліш. -К.: КНЕУ, 2003.-165 c..
39. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : Навч. посіб./ О.О.Терещенко. -К.: КНЕУ, 2003.-554 c..
40. Фінансова звітність підприємства та її аналіз : Навч. посіб./ Ю.С.Цал - Цалко. -2-ге вид., переробл. і доп.. -К.: ЦУЛ, 2002.-360 c..
41. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник/ А.Б.Гончаров. -Харків: Інжек, 2003.-240 c..
42. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб./ Л.В.Кузьменко, В.В.Кузьмін, В.М.Шаповалова. -Херсон: Олді - плюс, 2003.-256 c..
43. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник для студентів вузів/ Г.Г. Кірейцев. -2-е вид.. -К.: ЦУЛ, 2002.-496 c.
44. Янковский Н.А. Модель внешнеэкономической деятельности предприятий химической промышленности. - Донецк «Донбасс» 1997. -167с.
45. Янковский Н.А. Структура управления внешнеэкономической деятельностью предприятия // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект. – Донецк: ДонГУ,1998. - 254с.
46. Янковский Н.А. Прогнозирование развития крупного производственного комплекса: теория и практика (монография). - Донецк 1999. - 160с.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info