Диплом: Антикризове управління в міжнародному бізнесі (ID:39757)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеАнтикризове управління в міжнародному бізнесі (Код работы:39757)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Реферат.........................................................................................................................3
Вступ.............................................................................................................................5
Розділ 1 Теоретичні аспекти антикризового управління
в міжнародному бізнесі.................................................................................8
1.1 Сутність та основні завдання антикризового управління
в міжнародному бізнесі......................................................................................8
1.2 Макрокризи і державне регулювання.............................................................15
1.3 Система раннього попередження та реагування..........................................21
1.4 Технологія антикризового управління...........................................................24
Розділ 2 Аналіз фінансового стану ТзОВ „Горлиця-Рівне”..................................32
2.1 Організаційно-економічна характеристика ТзОВ „Горлиця-Рівне”...........32
2.2 Аналіз експортної діяльності ТзОВ „Горлиця-Рівне”..................................34
2.3 Аналіз майна і капіталу ...................................................................................48
2.4 Аналіз платоспроможності та ліквідності......................................................54
2.5 Аналіз фінансової стійкості.............................................................................58
Розділ 3 Заходи по фінансовому оздоровленню ТзОВ „Горлиця-Рівне”............64
3.1 Обґрунтування стратегії оптимізації фінансового стану
підприємства на основі міжнародного маркетингу.....................................64
3.2 Підтримування ефективної системи зв'язку.................................................70
3.3 Використання портфельного аналізу для обґрунтування товарно-
продуктових стратегій з метою диверсифікації діяльності
ТзОВ „Горлиця-Рівне”....................................................................................75
3.4 Розробка зразків рекламно-інформаційного характеру...............................80
Висновки....................................................................................................................84
Список використаних джерел..................................................................................90
Додатки.......................................................................................................................93
1. Закон України від 22 лютого 2000 р.”Про внесення змін до Закону України “Про підприємництво”.
2. Закон України від 30 червня 1999р. “Про внесення змін до закону України “Про банкрутство”.
3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91.
4. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144
5. Міністерство Зовнішньоекономічних Зв'язків “Положення про форму зовнішньоекономічного контракту”.
6. Закон України “Про митну справу в Україні” від 25.06.91.
7. Закон України “Про Єдиний митний тариф” від 05.02.92.
8. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 3 “Звіт про фінансові результати”. Затверджений МФУ 31.03.99р. №87.
9. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 4 “Звіт про рух грошових коштів”. Затверджений МФУ 31.03.99р. №87.
10. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 5 “Звіт про власний капітал ”. Затверджений МФУ 31.03.99р. №87.
11. Антикризисное управление: Учебник /Под ред. Э.М. Короткова. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 432 с.
12. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.
13. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 504 с.
14. Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень.Навчальний посібник. — Киів: ЦУЛ, 2002. — 420 с.
15. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с.
16. Василенко В.А., Мельник И.Е. Стратегии и инновации в сис-теме менеджмента: Учебное пособие. — М.: МГИУ, 2001. — 418с.
17. Великий економічний словник / під ред. А.Н. Азрилияна. -М. : «Правова культура», 1994. -719 с.
18. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – Київ: Лібра, 2002. – 712 с.
19. Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 216 с.
20. Економіка підприємства: Підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
21. Іванюта С.М. Антикризове управління: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2007. – 288 с.
22. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 415 с.
23. Карлоф Б. Деловая стратегия: (Концепция. Содержание. Символы): Пер. с англ. – М.: Экономика, 1991. – 238 с.
24. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту: Навч. посібник. – Львів: Кінпатрі ЛТД, 2000. – 264 с.
25. Козик В.В., Пайкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник - К.: Знання, 2004 – 406 с.
26. Манків , Грегорі Н. Макроекономіка / Пер. з англ.; наук. Ред. Пер. С. Панчишина. – К.: Основи, 2000. – 588 с.
27. Міжнародна економіка: Навчальний посібник для студентів вузів / За ред. В.М.Новацького. – К.: АртЕк, 2002. – 436 с.
28. Панчишин С. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2001. – 616с.
29. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 350 с.
30. Примак Т.О. Маркетинг: Навальний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 200 с.
31. Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Тексон, 1996. – 240 с.
32. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник. – Львів: „Новий Світ-2000”, 2003. – 272 с.
33. Рокоча В.В. Міжнародна економіка у 2-х книгах. Книга 1: Міжнародна торгівля: теорія та політика: Навчальний посібник. - К: Таксон, 2000. – 320 с.
34. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 504 с.
35. Савченко А. Г. Макроекономічна політика: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 166с.
36. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О. М. Макроекономіка: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – 288 с.
37. Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия: Анализ и пла-нирование. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Дело, 2000. — 376 с.
38. Соболєва-Терещенко О. А. Комплексна оцінка експорту товарів // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. №2. – С. 12-13
39. Стратегическое планирование / Гейштаус Дж. – К.: IREX, 1997. – 41 с.
40. Топчан М.І., Харів П.С, Бойчук І.М. Організація і планування виробництва: теорія і практика. – Навчальний посібник. – Тернопіль: Марком, 1996.
41. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К: Каравела,2004. – 568с.
42. Шершньова З. Є. та ін. Антикризове управління підприємством. – КНЕУ, 2006. - 680 с.
Смотрите также

© 2013 - 2021 refsbank.info