Курсовая: Фінансовий облік необоротних активів ВАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів (ID:38851)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеФінансовий облік необоротних активів ВАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів (Код работы:38851)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
Вступ 3
1. Економічна характеристика необоротних активів 5
2. Визнання, класифікація і оцінка необоротних активів у обліку і звітності 14
3. Первинний облік необоротних активів 18
4. Аналітичний і синтетичний облік необоротних активів 21
4.1. Облік основних засобів 23
4.2. Облік інших необоротних матеріальних активів 27
4.3. Облік нематеріальних активів 30
4.4. Облік довгострокових фінансових інвестицій 33
4.5. Облік капітальних інвестицій 35
4.6. Облік довгострокової дебіторської заборгованості 37
4.7. Облік відстрочених податкових активів 39
5. Формування показників фінансових звітів про необоротні активи 41
Висновки 43
Список використаної літератури 44
Додатки 46
1. ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, зі змінами № 996-ХІV від 16.07.99 р.
2. ЗУ ”Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР від 3 квітня 1997 року зі змінами і доповненнями.
3. ЗУ „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 року № 283/97-ВР.
4. ЗУ „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами” від 21.12.2000р. № 2181, зі змінами.
5. Наказ МФУ від 29 листопада 2000 року №302 „Про Примітки до річної фінансової звітності”.
6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30 листопада 1999року №291.
7. Інструкція з інвентаризації основних засобів, матеріальних активів, товаро-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статтей балансу, затверджена наказом Державного казначейства України № 90 від 30.10.98р.
8. П(С)БО – 2 „Баланс” затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.
9. П(С)БО – 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.99 № 87, зі змінами.
10. П(С)БО – 4 „Звіт про рух грошових коштів” затверджене наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.99. №87.
11. П(С)БО – 7 „Основні засоби”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, зі змінами.
12. П(С)БО – 8 „Нематеріальні активи”, затверджене наказом Міністерства Фінансів України від 18.10.99. р. № 242, зі змінами.
13. П(С)БО – 9 „Дебіторська заборгованість”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, зі змінами.
14. П(С)БО – 12 „Фінансові інвестиції”, затверджене наказом Міністерства Фінансів України від 26.04.2000 р. № 91, зі змінами.
15. П(С)БО – 15 „Дохід”, затверджене наказом Міністерства Фінансів України від 29.11.99 р. № 290, зі змінами.
16. П(С)БО – 16 „Витрати”, затверджене наказом Міністерства Фінансів України від 31.12.99 р. №318, зі змінами.
17. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7. 050106 „Облік і аудит”. Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512с.
18. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7. 050106 „Облік і аудит”. Вид. 2-е, доп. І перероб. Житомир: ЖІТІ, 2000-640 с.
19. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій” та 7.050107 „Економіка підприємства”/ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2000.-672с.
20. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”. – 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
21. Гольцова С. М., Плікус І. Й. Звітність підприємств: Навчальний посібник. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 292 с.
22. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник/ під ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ „Баланс-Клуб”, 2001.
23. Ткаченко О. М. – Бухгалтерський і фінансовий облік на підприємствах, - навчальний посібник. – Київ „А.С.К.”, 2002 р. – с. 158.
24. Економічна енциклопедія. – Київ: Ділова Україна, 1999р.
25. Наказ „Про облікову політику” ВАТ „Рівненська фабрика нетканих матеріалів”.
26. Статут ВАТ „Рівненська фабрика нетканих матеріалів”, зареєстрованого розпорядженням від 25.07.1994 р. № 980 – р., зі змінами та доповненнями, викладений в новій редакції.
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info