Разное: Мікроекономіка (відповіді до іспиту) (ID:38286)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Мікроекономіка (відповіді до іспиту) (Код работы:38286)

Информация о работе Раздел: Микроэкономика
Вид работы: Разное
Объем: 53 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 38286
Добавлена: 09.01.2009
Просмотров: 1138
Содержание1.Мікроекономіка як складова частина сучасної теоретичної економіки.
2.Предмет, суб’єкт і методологія мікроекономіки.
3.Граничні величини та їх роль у мікроекономічному аналізі..
4.Економічна радіальність як базовий принцип поведінки мікросистем.
5.Сукупна та гранична корисність блага. Принцип спадної граничної корисності та його роль у виборі споживача.
6.Закон Госсена, як теоритичне обгрунтування досягнення споживачем рівноваги.
7.Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівноваги споживача.
8.Рівновага споживача: сутність та обгрунтування з кардиналістських позицій.
9.Рівновага споживача: сутність та бгрунтування з ординалістських позицій.
10.Залежність споживання благ від зміни доходу споживача. Лінія Енгеля.
11.Залежність споживання від варіацій цін на блага. Побудова ліній «Ціна—споживання» та ліній попиту.
12.Ефекти доходу та заміщення благ як обгрунтування закону попиту.
13.Закон попиту та обгрунтування його дії базовими положенням теорії споживчого вибору.
14.Аналіз змін у попиті й у величині (обсязі) попиту. Чинники попиту. Поняття методи обчислення та сфери застосування.
15.Цінова еластичність попиту: поняття, методи обчислення та сфери застосування.
16.Вплив цінової еластичності попиту та витор виробника.
17.Еластичність попиту за доходом та презресна еластичність попиту: поняття, методи обчислення та сфери використання.
18.Вплив різноманітних ефектів (моди, снобу, доходу тощо) на ринковий попит та структуру споживання благ.
19.Закон пропозиції та обгрунтування його дії.
20.Аналіз змін у пропозиції у величині (обсязі) пропозиції.Чинники пропозиції.
21.Взаємодія попиту та пропозиції.Ринкова рівновага.
22.Концепція “надлишку” споживача та “надлишку” виробника як теоретичне обгрунтування взаємовигідності ринкового обміну.
23.Технологічна і економічна ефективність виробництва.
24.Виробнича функція: поняття, види і параметри.
25.Спадна віддача ( продуктивність) змінного фактора виробництва та її роль у технологічному виборі товаровиробника.
26.Ізокванта варіація факторів виробництва.
27.Технічне заміщення факторів виробництва: допустимі межі, норма заміщення.
28.Ефект збільшення масштабу виробництва та його відображення в характері функцій виробництва та витрат.
29.Альтернативність напрямків використання обмежених ресурсів у поясненні економічної природи витрат виробництва.
30.“Економічний” та “бухгалтерський” підходи до визначення витрат і прибутку підприємства.
31.Типовий характер зміни витрат виробництва у короткостроковому періоді.
32.Принцип неухильного зростання граничних витрат: сутність, графічна інтерпретація, значення в діяльності підприємства.
33.Ізокоста: поняття, графічна побудова, зміна положення під впливом зміни варіації цін виробничих факторів.
34.Обгрунтування рівноваги виробника на основі спільного аналізу виробничої функції та функції витрат.
35.Типовий характер зміни витрат виробництва у довгостроковому періоді.
36.Концепці мінімально ефективного випуску та її прикладні аспекти.
37.Поняття “нормальний прибуток”, “чистий економічний прибуток”. Вплив зміни їх кількісних значень на ділову активність підприємців.
38.Віддача від збільшення масштабів виробництва і структура галузі.
39.Розширення обсягів випуску продукції.Графічна побудова ліній “експансії” та їх види.
40.Сутність і взаємозв’язок показників середньої і граничної виручки з ціною продукції за умов досконалої конкуренції.
41.Визначення оптимальних обсягів випуску за умов досконалої конкуренції. Два підходи до максимізації прибутку.
42.Поведінка конкурентної фірми за певних витрат виробництва та варіацях ринкових цін на її продукцію.
43.Рівновага конкурентної фірми у короткостроковому періоді.
44.Рівновага фірми, галузі, ринку в довгостроковому періоді за умов досконалої конкуренції, її рухливість та механізм відновлення.
45.Економічний прибуток як чинник ринкової самоорганізації.
46.Поняття і види монополій.
47.Ринкова (монопольна) влада товаровиробників: поняття, джерела, методи діагностування та стримування.
48.Вибір підприємством-монополістом ціни та обсягу виробництва.
49.Моделі цінової дискримінації та практика їх використання.
50.Вхідні та вихідні бар’єри, їх вплив на економічний стан виробника-учасника галузі.
51.Моделі поведінки монополістичного конкурента у короткостроковому та довгостроковому періодах.
52.Цінова і нецінова конкуренція.
53.Позитивні і негативні аспекти рекламної пропаганди товарів.
54.Олігополістична структура ринку і взаємообумовленість дій партнерів.Причини і механізм “цінових війн”
55.Ціноутворення за олігополії:загальна характеристика.
56.Картельні угоди: визначення квот, умови реалізації, протиріччя, ефективність.
57.Порівняння ефективності різних моделей ринку.
58.Похідний попит і принцип оплати факторів.
59.Граничні факторні витрати та граничний факторний дохід.
60.Правило залучення факторів виробництва за умови максимізації прибутку підприємства.
61.Праця як фактор виробництва. Формування ціни праці у різних ринкових ситуаціях.
62.Капітал як ресурс тривалого використання.
63.Інвестування. Визначення поточної (дисконтованої) вартості активів довгострокового і безстрокового (довічного) володіння.
64.Земля як фактор виробництва. Економічна та земельна рента.
65.Часткова і загальна рівновага ринкової системи.
66.Аналіз загальної рівноваги.Ефект зворотнього зв’язку.
67.Порето-ефективний розподіл ресурсів.
68.Інституціональна природа сучасної фірми. Загальні, специфічні, інтерспецифічні ресурси фірми. Трансакційні витрати.
69.Позаринкові зовнішні ефекти та їх регулювання.
70.Громадські блага та їх споживчі властивості. Забезпечення гомадськими благами: можливості ринку і держави.
Дополн. информацияВідповіді на 70 питань з дисципліни "Мікроекономіка"
ПродавецЕва Иванова
Примечание от продавца работы e-mail: [email protected]
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Мікроекономіка (відповіді до іспиту)

  1.Мікроекономіка як складова частина сучасної теоретичної економіки. 2.Предмет, суб’єкт і методологія мікроекономіки. 3.Граничні величини та їх роль у мікроекономічному аналізі.. 4.Економічна радіальність як базовий принцип поведінки мікросистем. 5.Сукупна та гранична корисність блага. Принцип спадної граничної корисності та його роль у виборі споживача. 6.Закон Госсена, як теоритичне обгрунтування досягнення споживачем рівноваги. 7.Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівноваги споживача. 8.Рівновага споживача: сутність та обгрунтування з кардиналістських позицій. 9.Рівновага споживача: сутність та бгрунтування з ординалістських позицій. 10.Залежність споживання благ від зміни доходу споживача. Лінія Енгеля. 11.Залежність споживання від варіацій цін на блага. Побудова ліній «Ціна—споживання» та ліній попиту. 12.Ефекти доходу та заміщення благ як обгрунтування закону попиту. 13.Закон попиту та обгрунтування його дії базовими положенням теорії споживчого вибору. 14.Аналіз змін у попиті й у величині (обсязі) попиту. Чинники попиту. Поняття методи обчислення та сфери застосування. 15.Цінова еластичність попиту: поняття, методи обчислення та сфери застосування. 16.Вплив цінової еластичності попиту та витор виробника. 17.Еластичність попиту за доходом та презресна еластичність попиту: поняття, методи обчислення та сфери використання. 18.Вплив різноманітних ефектів (моди, снобу, доходу тощо) на ринковий попит та структуру споживання благ. 19.Закон пропозиції та обгрунтування його дії. 20.Аналіз змін у пропозиції у величині (обсязі) пропозиції.Чинники пропозиції. 21.Взаємодія попиту та пропозиції.Ринкова рівновага. 22.Концепція “надлишку” споживача та “надлишку” виробника як теоретичне обгрунтування взаємовигідності ринкового обміну. 23.Технологічна і економічна ефективність виробництва. 24.Виробнича функція: поняття, види і параметри. 25.Спадна віддача ( продуктивність) змінного фактора виробництва та її роль у технологічному виборі товаровиробника. 26.Ізокванта варіація факторів виробництва. 27.Технічне заміщення факторів виробництва: допустимі межі, норма заміщення. 28.Ефект збільшення масштабу виробництва та його відображення в характері функцій виробництва та витрат. 29.Альтернативність напрямків використання обмежених ресурсів у поясненні економічної природи витрат виробництва. 30.“Економічний” та “бухгалтерський” підходи до визначення витрат і прибутку підприємства. 31.Типовий характер зміни витрат виробництва у короткостроковому періоді. 32.Принцип неухильного зростання граничних витрат: сутність, графічна інтерпретація, значення в діяльності підприємства. 33.Ізокоста: поняття, графічна побудова, зміна положення під впливом зміни варіації цін виробничих факторів. 34.Обгрунтування рівноваги виробника на основі спільного аналізу виробничої функції та функції витрат. 35.Типовий характер зміни витрат виробництва у довгостроковому періоді. 36.Концепці мінімально ефективного випуску та її прикладні аспекти. 37.Поняття “нормальний прибуток”, “чистий економічний прибуток”. Вплив зміни їх кількісних значень на ділову активність підприємців. 38.Віддача від збільшення масштабів виробництва і структура галузі. 39.Розширення обсягів випуску продукції.Графічна побудова ліній “експансії” та їх види. 40.Сутність і взаємозв’язок показників середньої і граничної виручки з ціною продукції за умов досконалої конкуренції. 41.Визначення оптимальних обсягів випуску за умов досконалої конкуренції. Два підходи до максимізації прибутку. 42.Поведінка конкурентної фірми за певних витрат виробництва та варіацях ринкових цін на її продукцію. 43.Рівновага конкурентної фірми у короткостроковому періоді. 44.Рівновага фірми, галузі, ринку в довгостроковому періоді за умов досконалої конкуренції, її рухливість та механізм відновлення. 45.Економічний прибуток як чинник ринкової самоорганізації. 46.Поняття і види монополій. 47.Ринкова (монопольна) влада товаровиробників: поняття, джерела, методи діагностування та стримування. 48.Вибір підприємством-монополістом ціни та обсягу виробництва. 49.Моделі цінової дискримінації та практика їх використання. 50.Вхідні та вихідні бар’єри, їх вплив на економічний стан виробника-учасника галузі. 51.Моделі поведінки монополістичного конкурента у короткостроковому та довгостроковому періодах. 52.Цінова і нецінова конкуренція. 53.Позитивні і негативні аспекти рекламної пропаганди товарів. 54.Олігополістична структура ринку і взаємообумовленість дій партнерів.Причини і механізм “цінових війн” 55.Ціноутворення за олігополії:загальна характеристика. 56.Картельні угоди: визначення квот, умови реалізації, протиріччя, ефективність. 57.Порівняння ефективності різних моделей ринку. 58.Похідний попит і принцип оплати факторів. 59.Граничні факторні витрати та граничний факторний дохід. 60.Правило залучення факторів виробництва за умови максимізації прибутку підприємства. 61.Праця як фактор виробництва. Формування ціни праці у різних ринкових ситуаціях. 62.Капітал як ресурс тривалого використання. 63.Інвестування. Визначення поточної (дисконтованої) вартості активів довгострокового і безстрокового (довічного) володіння. 64.Земля як фактор виробництва. Економічна та земельна рента. 65.Часткова і загальна рівновага ринкової системи. 66.Аналіз загальної рівноваги.Ефект зворотнього зв’язку. 67.Порето-ефективний розподіл ресурсів. 68.Інституціональна природа сучасної фірми. Загальні, специфічні, інтерспецифічні ресурси фірми. Трансакційні витрати. 69.Позаринкові зовнішні ефекти та їх регулювання. 70.Громадські блага та їх споживчі властивості. Забезпечення гомадськими благами: можливості ринку і держави.
 • БІЛЕТИ (відповіді) до державного іспиту з клінічної психології та психодіагностики

  Клінічна психологія 1. Предмет, завдання і методологія клінічної психології. Особистість як об'єкт клінічного дослідження: проблеми норми і патології. Міжнародні та національні програми щодо охорони психічного здоров'я особистості. 2. Особливості діяльності психолога у клініці соматичних хвороб. Профілактика розладів психіки і поведінки особистості на виробництві, у сфері послуг та закладах освіти. 3. Проблеми методології клінічної психології: співвідношення біологічних (спадкових) і соціальних (набутих) складових особистості при розладах психіки і поведінки. Генетичні аспекти розладів психіки і поведінки особистості. 4. Класифікація розладів психіки і поведінки особистості: міжнародні та національні критерії (основи нозології). МКХ- 10, клас 5. Основи національної класифікації: ендогенні та екзогенні психічні і поведінкові розлади. 5. Нейропсихологія як розділ клінічної психології: історія, методологія, здобутки і перспективи розвитку. Вищі психічні функції особистості: клінічні аспекти (Л. Виготський, О. Лурія). 6. Основні нейропсихологічні симптоми і синдроми та їх клінічний аналіз. Агнозії, амнезії, афазії, апраксії: клінічні аспекти. 7. Внутрішня картина хвороби особистості (О. Лурія). Типи психологічного реагування особистості на соматичну хворобу. Внутрішня картина здоров'я та саногенне мислення особистості. 8. Патопсихологія як розділ клінічної психології: історія, методологія, здобутки і перспективи розвитку. Патопсихологічні дослідження у клініці соматичних хвороб. 9. Основні патопсихологічні симптоми і синдроми та їх клінічний аналіз. Розлади пізнавальних та емоційно-вольових процесів особистості: клінічні аспекти. 10. Соматопсихологія як розділ клінічної психології: історія, методологія, здобутки і перспективи розвитку. Психосоматичні та соматоформні розлади особистості. 11. Основні нейропсихологічні та патопсихологічні симптоми і синдроми соматично хворої особистості: клінічний аналіз, проблеми діагностики і терапії. 12. Алгоритми діяльності клінічного психолога у клініці соматичних хвороб, в умовах виробництва, сфери послуг і навчання. Механізми психологічного захисту особистості та їх клінічний аналіз. 13. Афективні розлади: етіологія, патогенез, класифікація. Афективні розлади у клініці соматичних хвороб: проблеми діагностики, профілактики і терапії. Афективні розлади у структурі МКХ-10, клас 5. 14. Стрес як загальний адаптаційний синдром. Нейробіологія стресу, стадії стресу та проблеми імунітету. Постравматичний стресовий синдром. Стрес у структурі МКХ-10, клас 5. 15. Акцентуації особистості та психопатії:: історія, етіологія, патогенез, класифікація. Акцентуації та психопатії у структурі МКХ-10, клас 5. 16. Психогенні розлади: етіологія, патогенез, класифікація. Дидактогенії та ятрогенії. Психогенні розлади у структурі МКХ-10, клас 5. 17. Неврози: історія, етіологія, патогенез, класифікація. Класичні неврози: істеричний невроз, неврастенія, невроз нав'язливих станів. Інформаційні неврози. Неврози органів і систем. Неврози у структурі МКХ-10, клас 5. 18. Психосоматичні розлади: історія, етіологія, патогенез, класифікація. Психофізіологічні та психодинамічні моделі психосоматичних розладів. Психосоматичні розлади у структурі МКХ-10, клас 5. 19. Девіантна поведінка особистості: етіологія, патогенез, класифікація. Проблеми діагностики, профілактики і терапії девіантної поведінки особистості. Девіантна поведінка у структурі МКХ-10, клас 5. 20. Адиктивна поведінка особистості: етіологія, патогенез, класифікація. Проблеми діагностики, профілактики і терапії адиктивних форм поведінки. Адиктивна поведінка у структурі МКХ-10, клас 5. Вікова клінічна психологія 1. Порушення поведінки і розвитку в дитячому і підлітковому віці. Агресивність. 2. Порушення поведінки і розвитку в дитячому і підлітковому віці. Порушення уваги і гіперактивність. 3. Порушення поведінки і розвитку в дитячому і підлітковому віці. Соціальна невпевненість і тривожні розлади. 4. Порушення поведінки і розвитку в дитячому і підлітковому віці. Аутизм. 5. Порушення поведінки і розвитку в дитячому і підлітковому віці. Сімейна інтервенція. 6. Розлади в літньому віці. Деменції. 7. Розлади в літньому віці. Депресивні розлади. 8. Розлади в літньому віці. Тривожні розлади. 9. Розлади в літньому віці. Особливості діагностики. 10. Розлади в літньому віці. Психологічне старіння. Основи психопатології 1. Проблеми психічної норми і психічної патології, психічного здоров'я. 2. Психотичний і непсихотичний рівень психічних розладів. 3. Позитивні психопатологічні синдроми: астенічний, синдром афективних розладів, невротичні і невроподібні синдроми, синдром порушення свідомості. 4. Комунікативні розлади - синдром дитячого артизму. 5. Проблеми вікової психопатології - акцентуації і психопатії. 6. Розлади харчової поведінки - синдром нервової анорексії і нервові булімії. 7. Алгоритм загального дослідження хворих з порушенням психічної діяльності. 8. Негативний психопатологічний розлад - синдром вродженого психічного дефекту (олігофренія). 9. Негативний психопатологічний розлад - синдром набутого психічного дефекту (деменція, психічний маразм). 10. Аномалії сексуальної поведінки - сексуальні девіації, сексуальні перверзії. Психологія інвалідності та реабілітації 1. Психологічні аспекти формування ставлення суспільства до інвалідів. Стигматизація. Механізми маргіналізації дітей- інвалідів. 2. Особливості когнітивної сфери інвалідів. 3. Особливості емоційної сфери інвалідів. 4. Становлення психіки інваліда. Роль батьків. Психологічні механізми гіперопіки. «Завчена нездатність». 5. Особливості особистості інваліда. Види особистісного дефіциту. 6. Особливості особистості інваліда. Почуття низької само ефективності. 7. Особливості особистості інваліда. Локус контролю. 8. Стратегії особистісного реагування на соматичний дефект. 9. Реабілітація інвалідів. Соціальна підтримка. 10. Реабілітація інвалідів. Емоційна підтримка. Клінічна психодіагностика 1. Мета клініко-психологічного дослідження. Основні завдання проведення клініко-психологічного дослідження. Характеристика діагностичного процесу та клініко- психологічного діагнозу. Компоненти клінічної діагностики. 2. Нозологічний та описово-феноменологічний принципи клінічної діагностики. Загальна характеристика нозологічної парадигми. Поняття симптому, симптомокомплексу, синдрому. 3. Характеристика описово-феноменологічної парадигми клініко-психологічного дослідження. Основні принципи феноменологічно орієнтованого клініко-психологічного дослідження: принцип розуміння, принцип епохе (утримання від суджень), принцип безпристрасності і точності опису, принцип контекстуальності. 4. Специфіка та принципи клініко-психологічного інтерв'ю як методу клінічної діагностики. Структура та види інтерв'ю. Обстеження психічного статусу в первинному клініко- психологічному інтерв'ю. Параметри психічного статусу. 5. Характеристика клініко-психологічного експерименту. Нестандартизовані (патопсихологічні) та стандартизовані методики (тести та особистісні опитувальники). Проблема використання тестів. Принципи підбору методик для експериментально-психологічного дослідження. 6. Спостереження за поведінкою, особливості даного методу. Схема обстеження. Аналіз історії життя як метод клінічної діагностики. 7. Організація клініко-психологічного дослідження, його етапи. Етап формулювання клінічної задачі; етап бесіди з пацієнтом; експериментально-психологічний, етап; етап формулювання заключения. Вимоги до написання заключения. 8. Особливості і завдання патопсихологічного дослідження як складової частини клінічної психодіагностики. Загальна характеристика методик експериментальної патопсихології. Проблема класифікації патопсихологічних методик. Особливості використання. 9. Деонтологічний аспект діяльності клінічного психодіагноста. 10. Методи (методики) патопсихологічного дослідження. Методики для дослідження уваги і сенсомоторних реакцій. 11. Методи (методики) патопсихологічного дослідження. Методики для дослідження пам'яті. 12. Методи (методики) патопсихологічного дослідження. Методики для дослідження рівня і протікання мислительних процесів. 13. Особливості використання психометричних методів дослідження інтелекту в клініці. Загальна характеристика тестів інтелекту. Діагностичні можливості використання методики Д.Векслера в клініці нервово-психічних захворювань. 14. Проблема дослідження особистості. Класифікація методів дослідження особистості (Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф.).Загальна характеристика методик дослідження особистості. 15. Особистісні опитувальники як метод клінічної психодіагностики ( опитувальники Айзенка, Шмішека , ПДО, „ЛОБИ", Гіссенський опитувальник соматичних скарг та ін.). 16. Загальна характеристика ММРІ та його модифікацій. Особливості обробки та інтерпретації отриманих даних. 17. Специфіка проективного підходу до діагностики особистості. Класифікація проективних методик. Використання проективних методик в клінічній діагностиці. (Методика „Закінчення речень", „Малюнок людини", „Дім, дерево, людина", „Малюнок сім"ї", методика Люшера, Тест руки, методика Сонді). 18. Методика Г.Роршаха: загальна характеристика та особливості інтерпретації. 19. Характеристика ТАТ. Клінічне застосування тематичного апперцептивного тесту. 20. Методики діагностики окремих психічних станів: тривожності, депресії, самотності, (методика Ч.Д.Спілберга, самооцінка психічних станів за Айзенком, методика діагностики відчуття самотності Д.Рассела, М.Фергюссона, шкала депресії Г.І.Балашової, методика діагностики соціальної фрустрованості Л.І.Вассермана, експрес- діагностика неврозу за К.Хеком, Х.Хессом) 21. Клінічна діагностика шизофренії. 22. Клінічна психодіагностика маніакально-депресивного психозу. 23. Клінічна психодіагностика епілепсії. 24. Клінічна психодіагностика наслідків закритої черепно- мозкової травми. 25. Клінічна психодіагностика межових нервово-психічних розладів (неврози, психопатії при соматичній патології). 26. Принципи побудови патопсихологічного обстеження дітей. Підходи до дослідження психіки дитини. Схема психологічного дослідження порушень психічної діяльності дитини. Роль даних про порушення розвитку дитини в оптимізації навчально-виховного процесу. 27. Методи дослідження відхилень в особистісному розвитку дітей. Методи інтегральної оцінки особистості дитини в контексті ситуації її розвитку. Методи дослідження структурних компонентів особистості. 28. Особливості дослідження психічних процесів і станів у дітей, дошкільного та шкільного віку. 29. Нейропсихологічне дослідження дітей. Роль даних про порушення розвитку дитини в оптимізації навчально- виховного процесу. 30. Діагностика ЗПР та розумової відсталості. Діагностика ушкодженого психічного розвитку в дитячому віці, (органічні синдроми й розлади). Діагностика дисгармонійного психічного розвитку (психопатії та невротичний розвиток). Психологічна служба в установах системи охорони здоров'я 1. Психологічна служба в установах системи охорони здоров'я як форма існування практичної медичної психології. 2. Умови становлення психологічної служби системи охорони здоров'я в Україні. 3. Пріоритетні напрямки розвитку психологічної служби системи охорони здоров'я. Дитяча та підліткова медико- психологічна служба. 4. Пріоритетні напрямки розвитку психологічної служби системи охорони здоров'я. Позалікарняна медико- психологічна допомога. 5. Пріоритетні напрямки розвитку психологічної служби системи охорони здоров'я. Медико-психологічна реабілітація хворих з соматичною та нервово-психічною патологією. 6. Пріоритетні напрямки розвитку психологічної служби системи охорони здоров'я. Екстрена медико-психологічна допомога. 7. Професійно-важливі якості психолога системи охорони здоров'я. 8. Медико-психологічна реабілітація як напрямок діяльності психологічної служби (на прикладі реалізації моделі реабілітації „Тандем" в Українському медичному центрі реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи). 9. Робота психолога системи охорони здоров'я з батьками дітей, у яких виявлені порушення фізичного та психічного розвитку. 40. Основні завдання психологічної служби системи охорони здоров'я у роботі з майбутніми батьками. Взаємодія пренатальної і перинатальної психології та медицини. Психопрофілактика та психогігієна 1. Психогігієнічні основи організації навчально-виховного процесу. 2. Психогігієнічні основи сімейного життя. 3. Психогігієнічні основи статевого виховання. 4. Психогігієнічні аспекти формування сексуальної поведінки в різні вікові періоди. 5. Дидактогенні неврози як психогігієнічна проблема та заходи для їх попередження. 6. Психопрофілактична робота в умовах дитячого колективу: форми, методи, напрямки. 7. Основні напрямки психопрофілактичної роботи за поширенням шкідливих звичок. 8. Особливості психогігієни та психопрофілактики акцентуйованої активності. 9. Ігроманія. Ознаки ігрової залежності. 10. Основні ознаки поведінки ризику в трудоголізмі. Медико-психологічне консультування та експертиза 1. Психологічне консультування та експертиза як сфера діяльності медичного психолога. Моделі консультативної допомоги в медичних закладах: директивна; недирективна модель консультативної допомоги. 2. Організація і методика психологічного консультування. Основні методи та психотехніки психологічного консультування. 3. Організація і методика експертизи. Значення експертизи для діагностики проблеми клієнта. Методи експертизи (діагностичні, герменевтичні, опитувальники тощо). 4. Особливості консультативної допомоги на різних вікових етапах. 5. Сімейне психологічне консультування. Системний підхід в сімейному консультуванні. Рівні вивчення сім'ї: поведінковий, емоційний, когнітивний. Класифікація методів інтервенції у сімейні відносини. 6. Особливості психоконсультування клієнтів із розладам и поведінки. 7. Особливості консультування клієнтів у кризових станах (психосоматичні розлади, депресія, стрес, суїцид, насилля). 8. Психологічна допомога при постравматичних стресових розладах. 9. Аналіз результативності психологічного консультування. Критерії ефективності консультативної роботи. 10. Критерії експертних оцінок. Експертне заключення: фактор суб'єктивності.
 • БІЛЕТИ (відповіді) до державного іспиту з дисципліни «Клінічна психологія» – 4 курс

  1. Історія розвитку вітчизняної клінічної психології. 2. Історія розвитку зарубіжної клінічної психології. 3. Роль класиків вітчизняної науки у розвитку клінічної психології. 4. Роль класиків зарубіжної науки у розвитку клінічної психології. 5. Предмет і завдання клінічної психології. 6. Особливості професійної діяльності клінічного психолога. 7. Етичні аспекти професійної діяльності клінічного психолога. 8. Структура вітчизняної клінічної психології. 9. Методологічні аспекти клінічної психології. 10. Психодіагностика як складова професійної діяльності клінічного психолога. 11. Психопрофілактика як складова професійної діяльності клінічного психолога. 12. Психотерапія як складова професійної діяльності клінічного психолога. 13. Науково-дослідна робота як складова професійної діяльності клінічного психолога. 14. Анамнез та діагноз у практиці клінічного психолога (соціальні та психічні аспекти). 15. Зв'язки клінічної психології з біологічними дисциплінами (анатомія, фізіологія, генетика, біохімія, антропологія). 16. Зв'язки клінічної психології з медичними дисциплінами (неврологія, психіатрія, фармакологія). 17. Зв'язки клінічної психології з психологічними дисциплінами (загальна психологія, психофізіологія, зоопсихологія та порівняльна психологія). 18. Зв'язки і співпраця клінічної психології та соціальної психології. 19. Зв'язки і співпраця клінічної психології та педагогічної психології. 20. Загальна характеристика методів досліджень клінічної психології. 21. Методи клінічної психології: клінічна бесіда (інтерв'ю). 22. Методи клінічної психології: біографічний метод і каузометрія. 23. Методи клінічної психології: проективні методики. 24. Методи клінічної психології: проективна методика Роршаха. 25. Методи клінічної психології: проективна методика Люшера. 26. Проективна методика Тематичний Аперцепційний Тест (ТАТ). 27. Психосоматичні дослідження: Гессенський тест соматичних скарг. 28. Психосоматичні дослідження: методика «Тип поведінкової активності». 29. Принципи моделювання у клінічній психології. 30. Специфіка комп'ютерного тестування у клінічній психології. 31. Функціональні (психофізіологічні) методи досліджень у клініці. 32. Моделі здоров'я; складові психічного і соціального здоров'я. 33. Моделі хвороби; біопсихосоціальна модель хвороби. 34. Психофізіологічна проблема у світлі клінічної психології. 35. Сигнальні системи людини в нормі та патології. 36. Основи нейропсихології: вищі психічні функції. 37. Основи нейропсихології: функціональні блоки мозку у нормі та патології. 38. Основи нейропсихології: ФАМ у нормі та патології. 39. Основи нейропсихології: внутрішня картина хвороби. 40. Основи нейропсихології: афазії. 41. Основи нейропсихології: агнозії. 42. Основи нейропсихології: апраксії. 43. Основи нейропсихозкйгії: амнезії. 44. Основи нозології: неврози (неврастенія, невроз нав'язливих станів, істерія, психастенія). 45. Інформаційні неврози як проблема клінічної психології. 46. Основи нозології: психози (маніакально-депресивний психоз, шизофренія, епілепсія). 47. Профілактика і психотерапія неврозів і психозів. 48. Основи нозології: психосоматичні розлади. 49. Історія розвитку психосоматичної медицини. 50. Проблеми і перспективи розвитку психосоматичної медицини. 51. Соматоформні психічні розлади як проблема клінічної психології. 52. Межові психічні розлади як проблема клінічної психології. 53. Плацебо-ефект: клінічні аспекти. 54. Індикатори функціональних станів: клінічні аспекти. 55. Розлади психіки і поведінки у світлі МКХ-10. 56. Розлади пізнавальних процесів. 57. Розлади емоційних процесів. 58. Розлади вольових процесів. 59. Розлади свідомості; змінені стани свідомості. 60. Класична (хілотропна) і холотропна моделі свідомості. 61. Клінічні аспекти адиктивної поведінки. 62. Вікові та статеві аспекти адиктивної поведінки. 63. Клінічні аспекти девіантної поведінки. 64. Клінічні аспекти депривації сну (основи сонології). 65. Патологічні форми сну: клінічні аспекти (основи сонології). 66. Стреси як проблема клінічної психології. 67. Фобії як проблема клінічної психології. 68. Депресії як проблема клінічної психології. 69. Синдром хронічної втоми: клінічні аспекти. 70. Клінічні аспекти суїцидної поведінки. 71. Проблеми адаптації у світлі клінічної психології. 72. Біоритми у світлі клінічної психології. 73. Особистість як об'єкт клінічного дослідження. 74. Теорії особистості у світлі вітчизняної науки. 75. Теорії особистості у світлі зарубіжної науки. 76. Психоаналітична теорія особистості: історія, проблеми і перспективи розвитку. 77. Особистість: модель «Великої п'ятірки» (ОСЕАN). 78. Особистість і ФАМ: клінічні аспекти. 79. Особистість і творчість; творчість здорової та хворої особистості. 80. Клінічні аспекти холістичної (холотропної) медицини. 81. Трансперсональна психологія: клінічні аспекти базових перинатальних матриць (БПМ). 82. Аномалії розвитку особистості: олігофренія, психопатія. 83. Клінічні аспекти антропології (конституція у світлі клінічної психології). 84. Особистість та тип поведінки А і В: клінічні аспекти. 85. Екстраверсія, інтроверсія, нейротизм: клінічні аспекти. 86. Проблеми акселерації у світлі клінічної психології. 87. Сексуальні проблеми у світлі клінічної психології. 88. Проблеми куріння у світлі клінічної психології. 89. Проблеми алкоголізму у світлі клінічної психології. 90. Проблеми наркоманії у світлі клінічної психології. 91. Серцево-судинні захворювання у світлі клінічної психології. 92. Йододефіцитні захворювання у світлі клінічної психології. 93. Біохімічні (нейромедіатори) складові розладів психіки і поведінки. 94. Генетичні аспекти розладів психіки і поведінки. 95. Проблеми євгеніки у світлі клінічної психології. 96. Екологічні аспекти клінічної психології. 97. Особливості психіки і поведінки соматичного хворого. 98. Особливості психіки і поведінки неврологічного хворого. 99. Особливості психіки і поведінки психічного хворого. 100. Особливості психіки і поведінки у людини з природженими вадами розвитку. 101. Особливості психіки і поведінки у людини з особливими потребами. 102. Затримка психічного і розумового розвитку: клінічні аспекти. 103.Клінічні та психотерапевтичні аспекти спілкування. 104.Типи психологічної конституції та особливості спілкування. 105. Особливості психотерапії у соматичній клініці. 106. Особливості психотерапії у неврологічній клініці. 107. Особливості психотерапії у психіатричній клініці. 108. Біологічні методи профілактики та лікування розладів психіки і поведінки. 109. Клінічні аспекти психотерапії: раціональна психотерапія. 110. Клінічні аспекти психотерапії: психоаналіз. 111. Клінічні аспекти психотерапії: аутотренінг. 112. Клінічні аспекти психомоторики. 113. Клінічні аспекти психогенетики. 114. Клінічні аспекти психофармакології. 115. Розлади психіки і поведінки: основні принципи реабілітації.
 • Мікроекономіка як наука

  1. Мікроекономіка як наука, її місце в системі економічних дисциплін 3 Список використаної літератури 131. Мікроекономіка як наука, її місце в системі економічних дисциплін 3 Список використаної літератури 13
 • Мікроекономіка, її методи та теорії

  ВСТУП 1. Мікроекономіка як наука, етапи її становлення та взаємозв’язок з іншими науками. 2. Методи мікроекономічного аналізу. 3. Методологія мікроекономіки 4. Мікроекономічні теорії та моделі ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИВСТУП 1. Мікроекономіка як наука, етапи її становлення та взаємозв’язок з іншими науками. 2. Методи мікроекономічного аналізу. 3. Методологія мікроекономіки 4. Мікроекономічні теорії та моделі ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


© 2013 - 2019 refsbank.info