Контрольная: ЗЕД (ID:37152)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ЗЕД (Код работы:37152)

Информация о работе Раздел: Внешнеэкономическая деятельность
Вид работы: Контрольная
Объем: 20 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 37152
Добавлена: 12.08.2008
Просмотров: 289
Просмотр
«ЗЕД»
СодержаниеВступ 3
1. Державне регулювання ЗЕД України 4
2. Стратегія маркетингу в ЗЕД 6
3. Система цін світового ринку 8
4. Сутність категорії “іноземні інвестиції”, їх види, форми та можливості захисту в Україні 10
5. Сутність і чинний механізм валютного регулювання, особливості його прояву на національному та міжнародному рівнях 15
Висновок 19
Список використаної літератури 20
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Тарифне регулювання ЗЕД в Україні

  Вступ 2 1. Сутність тарифного регулювання ЗЕД 7 1.2. Суть та особливості зовнішньоекономічної політики країни 7 1.2 Історія ГАТТ/СОТ в сфері регулювання тарифних методів 14 1.3 Тарифне регулювання 25 2. Особливості тарифного регулювання ЗЕД в Україні 36 2.1 Державне регулювання ЗЕД в Україні 36 2.2 Тарифне регулювання в Україні 63 2.3 Тарифне регулювання в Україні в світлі вимог ГАТТ/СОТ 86 3. Проблеми та перспективи тарифного регулювання в Україні 95 3.1 Вплив тарифного регулювання на розвиток окремих галузей народного господарства України 95 3.2 Пропозиції щодо поліпшення тарифного регулювання в Україні 109 Висновки 116 Література 119 Додаток 1. Концептуальна модель тарифної політики України 124 Додаток 2. Схема застосування імпортного мита 125 Література 1. Митний кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV 2. Закон України " Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XII 3. Закон України „Про Єдиний митний тариф” вiд 05.02.1992 № 2097-XII 4. Закон України „Про Митний тариф України” вiд 05.04.2001 № 2371-III 5. Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік 6. Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік 7. Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік 8. Указ Президента України „Про Концепцію трансформації митного тарифу України на 1996-2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ” від 6 квітня 1996 року N 255/96 9. Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік схвалені рішенням Ради Національного банку України від 17.09.2003 р. № 21. 10. Зведення правил зовнішньоторговельного співробітництва України з державами-учасницями СНД вiд 01.01.1998 11. Генеральна угода з тарифів та торгівлі вiд 30.10.1947. 12. Наказ Державної митної служби України „Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи” N 782 від 02.12.99. 13. Алексей Фесенко. Нетарифные меры регулирования. Новосибирск: Отдел нетарифного и экспортного контроля Новосибирской таможни, 2001 14. Аніловська Г. Інтеграція України у світове господарство. // Фінанси України, 2004,№1. 15. Вірван. Проблеми та перспективи України в міжнародній торгівлі. // Фінанси України,2003,№5. 16. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с. 17. Держкомстат України. Доповідь про соціально-економічне становище України за січень — листопад 2003 року, с 41. 18. Єдиний економічний простір в оцінках українських експертів. // Український монітор. -2003. -№15. 19. Зовнішні економічні зв'язки України // Матеріали серверу http://www.openukraine.com 20. Зовнішньоторговельний режим України та перспективи його вдосконалення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 [Електронний ресурс] / Н.С. Науменко / Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp. 21. Інтеграція України у світову систему господарства через спеціальний режим інвестування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Л.М. Волощенко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — укp. 22. Каніщенко. Формування експортної спеціалізації України. //Економіка України,2002, ,№11. 23. Карімова Т. В., Лилик І. В. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.//Прикладні аспекти маркетингової діяльності - http://uam.iatp.org.ua/jurnal/3_2000/article6.htm 24. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с. 25. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с. 26. Конституційна реформа та її вплив на формування зовнішньої та безпекової політики України // Український монітор. -2004. -№3. 27. Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.3-6. 28. Лазебник Л. Зовнішньоторговельні чинники розвитку України//Актуальні проблеми економіки, 2003,№5. 29. Матеріали серверу Державного комітету статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua 30. Митна політика в контексті європейського вектору інтеграції України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / А.Б. Яценко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 с.: рис. — укp. 31. Митно-тарифне регулювання у 2001 році.//Журнал "Митна справа" №1 2001р. 32. Міжнародне становище України, її зовнішня та безпекова політика у 2003-му році // Український монітор. -2004. -№3. 33. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних детермінант та економічної глобалізації. // Економіка України, 2003,№7. 34. Основи митної справи. Навчальний посібник. За ред. П.В. Пашка 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 318 с. 35. Пєшков О. Стан i тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України.//Вісник податкової служби №42, 2002 36. Платіжний баланс України за 9 місяців 2003 року // Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національного банку України, 2004 рік. – 74 с. 37. Прейгер. Торговельні партнери України: пошук шляхів. //Економіка України,2002,№11. 38. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / І.Б. Іринчина / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp. 39. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека / В. Г. Андрійчук, О. С. Власюк, А. І. Мокій, В. П. Тітаренко ; За ред. В. Г. Андрійчука : Монографія. - К. : НІСД, 1996. - 150 с. - (Сер. "Екон. стратегії"; Вип. 4). 40. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.В. Приходько / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp. 41. Россия и ВТО: тарифное регулирование. М:Бюро правовой информации, 2002.//Адреса посилання - http://www.bpi.ru/bulletin.asp?ob_no=8857 42. Світова організація торгівлі (СОТ) - правова та інституціональна основа світової торговельної системи.// Українська асоціація імпортерів та експортерів - http://www.uaie.org/viewdoc.php?typeedit=s&idn=820 43. Сепетий Д. Глобалізація та перспективи об'єднаної Європи.// http://www.geocities.com/nspilka/library/sepetyj_3.html 44. Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01/ І.І. Богатирьов / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp. 45. Стан переговорного процесу з вступу України до СОТ // Інформаціно-аналітичні та довідкові матеріали до засідання Кабінету міністрів України з питання вступу України до Світової організації торгівлі. Матеріали серверу „Україна та Світова організація торгівлі” (http://wto.gov.ua). 2004 рік. 46. Татаренко Н. Економічний націоналізм як методологічна основа мобілізаційної моделі розвитку//Економіка України, 2003,№9. 47. Україна у Світовій організації торгівлі: очікування та реальні перспективи: Зб. ст. за ред. Я. А. Жаліла. К.:НІСД, 2002. (Сер. "Безпека економічних трансформацій"; Вип. 18). 48. Україна: свій шлях до СОТ.// Українська асоціація імпортерів та експортерів, 10.10.2002 49. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с. 50. Філіпенко А.С. Світова економіка. К:”Либідь”, 2000. 51. Формування митно-тарифної політики України за умов ринкової трансформації: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 / О.П. Гребельник / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 41 с.: рис. — укp. 52. Циганкова Т., Петрашко М. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 2001. 53. Чи підпадає законопроект під сферу регулювання законодавства Європейського Союзу або норм і принципів системи ГАТТ/СОТ? Висновок Комітету ВР з питань Євроінтеграції (12.05.2003).
 • Розвиток ринку міжнародних авіаперевезень авіакомпанії

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 2 РЕФЕРАТ 3 ЗМІСТ 5 ВСТУП 6 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЯМИ 10 1.1 Поняття, напрямки розвитку ЗЕД 10 1.2 Особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності авіакомпаніями 19 1.3 Основні тенденції розвитку світового ринку авіаперевезень 36 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЇ „...” 41 2.1 Історія та загальна характеристика Спільного Закритого Акціонерного Товариства „...” 41 2.2 Аналіз виробничо-господарської діяльності авіакомпанії 52 2.3 Аналіз комерційної діяльності авіакомпанії 59 2.4 Аналіз фінансової діяльності авіакомпанії 62 3. РОЗВИТОК РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ АВІАКОМПАНІЇ “...” В РЕГІОН БЛИЗЬКОГО СХОДУ 68 3.1 Макроекономічні умови розвитку ринку авіаперевезень авіакомпанії в Єгипет 68 3.2 Потенціал авіаперевезень в регіон Близького Сходу 74 3.3 Конкуренте середовище на ринку авіаперевезень та шляхи отримання конкурентних переваг 82 3.4 Обгрунтування тарифної політики авіаперевезень за маршрутом Київ-Каїр-Київ 89 3.5 Організація комерційної діяльності на територіях, що мають потенціал перевезень за маршрутом Київ-Каїр-Київ 97 3.6 Економічне обгрунтування авіаперевезень за маршрутом Київ-Каїр-Київ 98 ВИСНОВКИ 108 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 109 ДОДАТОК 1. Організаційна структура СЗАТ „...” 113 ДОДАТОК 2. Основні показники діяльності авіакомпаній „...” за період з 1993 по 2003 роки 1
 • Фінансування та кредитування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

  РЕФЕРАТ ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ В ЗЕД 9 1.1. Сутність та необхідність кредитування ЗЕД 9 1.2. Основні категорії, терміни та поняття пов’язані з процесом кредитування 11 1.3. Регулювання процесу банківського кредитування 32 РОЗДІЛ 2. ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ ЗЕД 40 2.1. Класифікація форм кредитування та фінансування ЗЕД 40 2.2. Основні форми фінансування та кредитування ЗЕД 43 2.2.1. Фірмовий комерційний кредит 43 2.2.2. Банківські кредити 44 2.2.3. Довгострокові кредити за компенсаційною угодою 49 2.2.4. Спільне фінансування кількома кредитними установами 51 2.2.5. Емісія цінних паперів 51 2.2.6. Проектне фінансування 52 2.3. Інші форми кредитування та фінансування ЗЕД 55 2.3.1. Банківські гарантії платежу 55 2.3.2. Факторингові операції 61 2.3.3. Форфейтингові операції 66 2.3.4. Лізинг 73 2.4. Зустрічна торгівля як форма фінансування ЗЕД 89 2.4.1. Бартерні операції як вид зустрічної торгівлі 92 2.4.2. Характеристика операцій промислового співробітництва 98 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ПРАКТИКИ КРЕДИТУВАННЯ РЕЗИДЕНТІВ НЕРЕЗИДЕНТАМИ 103 3.1. Сучасний стан іноземного інвестиційного кредитування в Україні 103 3.2 Аналіз процедури реєстрації іноземних кредитів в Україні 108 ВИСНОВКИ 129 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 133 ДОДАТОК 1. ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ЗЕД 139 ДОДАТОК 2. ОСНОВНІ СПОСОБИ ФІНАНСУВАННЯ ЗЕД 140 ДОДАТОК 3. РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО 141 ДОДАТОК 4. ДОДАТОК ДО РЕЄСТРАЦІЙНОГО СВІДОЦТВА 142 ДОДАТОК 5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДОГОВІР 143
 • Удосконалення механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі металургії) (Частина диплому)

  3. Удосконалення механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1 3.1 Удосконалення методів нетарифного регулювання ЗЕД 1 3.2 Тарифні методи регулювання ефективності ЗЕД 21 Висновки 32 Література 35 1. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-ІV 2. Закон України " Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XІІ 3. Закон України „Про Єдиний митний тариф” від 05.02.1992 № 2097-XІІ 4. Закон України „Про Митний тариф України” від 05.04.2001 № 2371-ІІІ 5. Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік 6. Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік 7. Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту».//Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України - http://rada.gov.ua, 2002 рік 8. Указ Президента України „Про Концепцію трансформації митного тарифу України на 1996-2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ” від 6 квітня 1996 року N 255/96 9. Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік схвалені рішенням Ради Національного банку України від 17.09.2003 р. № 21. 10. Зведення правил зовнішньоторговельного співробітництва України з державами-учасницями СНД від 01.01.1998 11. Генеральна угода з тарифів та торгівлі від 30.10.1947. 12. Наказ Державної митної служби України „Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи” N 782 від 02.12.99. 13. Аніловська Г. Інтеграція України у світове господарство. // Фінанси України, 2004,№1. 14. Безух О. Проблеми правового забезпечення конкуренції. // Право України. -2003. -№7. 15. Буров О. Демпінг - скидання товару для викидання конкурентів // Контракти. -2003. -№26. 16. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с. 17. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 296 с. 18. Держкомстат України. Доповідь про соціально-економічне становище України за січень — листопад 2003 року, с 41. 19. Єдиний економічний простір в оцінках українських експертів. // Український монітор. -2003. -№15. 20. Зовнішні економічні зв'язки України // Матеріали серверу http://www.openukraіne.com 21. Зовнішньоторговельний режим України та перспективи його вдосконалення: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 [Електронний ресурс] / Н.С. Науменко / Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp. 22. Інтеграція України у світову систему господарства через спеціальний режим інвестування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Л.М. Волощенко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — укp. 23. Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. – 776 с. 24. Карімова Т. В., Лилик І. В. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.//Прикладні аспекти маркетингової діяльності - http://uam.іatp.org.ua/jurnal/3_2000/artіcle6.htm 25. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с. 26. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с. 27. Конституційна реформа та її вплив на формування зовнішньої та безпекової політики України // Український монітор. -2004. -№3. 28. Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.3-6. 29. Лазебник Л. Зовнішньоторговельні чинники розвитку України//Актуальні проблеми економіки, 2003,№5. 30. Матеріали серверу Державного комітету статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua 31. Мировые рынки продолжают закрываться. // Бизнес. -2003. – №45 (564). – C. 27. 32. Митно-тарифне регулювання у 2001 році.//Журнал "Митна справа" №1 2001р. 33. Ніколаєв Є. Обмеження Світової організації торгівлі. // http://www.igls.com.ua 34. Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних детермінант та економічної глобалізації. // Економіка України, 2003,№7. 35. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с. 36. Основи митної справи. Навчальний посібник. За ред. П.В. Пашка 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 318 с. 37. Пєшков О. Стан і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України.//Вісник податкової служби №42, 2002 38. Платіжний баланс України за 9 місяців 2003 року // Щоквартальне аналітично-статистичне видання Національного банку України, 2004 рік. – 74 с. 39. Практика применения мер по ограничению импорта в рамках ВТО в 2001 г. Аналитическая записка. М.:Институт комплексных стратегических исследований, 2002. – 4 с. 40. Регулювання зовнішньоторговельних відносин України у процесі приєднання до СОТ: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / І.Б. Іринчина / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp. 41. Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. – К.: “Вимір”, Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ, 1998. – 520 с. 42. Розвиток міжнародної регіональної торговельно-економічної інтеграції: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.В. Приходько / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp. 43. Рябоконь О. Держпідтримка підприємств ГМК. Світовий досвід у світлі розвитку гірничо-металургійного комплексу України. // Дзеркало тижня. -2004. -№7(482). 44. Світова організація торгівлі (СОТ) - правова та інституціональна основа світової торговельної системи.// Українська асоціація імпортерів та експортерів - http://www.uaіe.org/vіewdoc.php?typeedіt=s&іdn=820 45. Сепетий Д. Глобалізація та перспективи об'єднаної Європи.// http://www.geocіtіes.com/nspіlka/lіbrary/sepetyj_3.html 46. Соціальний компонент інтеграції України в глобальну економічну систему: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01/ І.І. Богатирьов / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp. 47. Стан переговорного процесу з вступу України до СОТ // Інформаціно-аналітичні та довідкові матеріали до засідання Кабінету міністрів України з питання вступу України до Світової організації торгівлі. Матеріали серверу „Україна та Світова організація торгівлі” (http://wto.gov.ua). 2004 рік. 48. Татаренко Н. Економічний націоналізм як методологічна основа мобілізаційної моделі розвитку//Економіка України, 2003,№9. 49. Україна у Світовій організації торгівлі: очікування та реальні перспективи: Зб. ст. за ред. Я. А. Жаліла. К.:НІСД, 2002. (Сер. "Безпека економічних трансформацій"; Вип. 18). 50. Україна: свій шлях до СОТ.// Українська асоціація імпортерів та експортерів, 10.10.2002 51. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с. 52. Фесенко А. Нетарифные меры регулирования. Новосибирск: Отдел нетарифного и экспортного контроля Новосибирской таможни, 2001 53. Філіпенко А.С. Світова економіка. К:”Либідь”, 2000. 54. Формування митно-тарифної політики України за умов ринкової трансформації: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 / О.П. Гребельник / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 41 с.: рис. — укp. 55. Циганкова Т., Петрашко М. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 2001. 56. Чи підпадає законопроект під сферу регулювання законодавства Європейського Союзу або норм і принципів системи ГАТТ/СОТ? Висновок Комітету ВР з питань Євроінтеграції (12.05.2003). 57. Watkins K. Trade hypocrisy: the problem with Robert Zoellick. – http://www.opendemocracy.net/debates/article-6-30-860.jsp. 58.
 • Валютно-фінансовий контроль податкових органів на міжбанківському валютному ринку України

  Реферат 2 Вступ 5 1. Сутність валютно-фінансового контролю податкових органів на міжбанківському валютному ринку України 9 1.1 Суть і завдання податкового контролю в Україні 9 1.2 Роль податкового контролю в боротьбі з порушеннями в сфері податкового та валютного законодавства 26 1.3 Валютний контроль за операціями на міжбанківському валютному ринку 32 2. Валютно-фінансовий контроль податкових органів на міжбанківському валютному ринку України 44 2.1 Характеристика міжбанківського валютного ринку України 44 2.2 Порядок здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України 52 2.3 Контроль податкових органів в сфері валютного законодавства та відповідальність за його порушення 60 2.4 Аналіз роботи підрозділів податкового аудиту та валютного контролю ДПА України 72 3. Проблеми та перспективи розвитку валютно-фінансового контролю податкових органів на міжбанківському валютному ринку України 75 3.1 Проблеми тінізації економіки та відмивання грошей в Україні 75 3.2 Напрямки вдосконалення валютно-фінансового контролю податкових органів на міжбанківському валютному ринку України 96 Висновки 111 Література 115 Додаток 1. Інформація про результати контрольно-перевірочної роботи податкового аудиту та валютного контролю комплексних документальних перевірок у 2000 - 2003 роках 122 Література 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР. 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV. 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV. 4. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" N 959-XІІ від 16 квітня 1991 року. 5. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. № 2121-III. 6. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року. № 79-XIV. 7. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. 8. Закон України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 року N 2181-III. 9. Закон України „Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення правил про валютні операції від 18 травня 2000 року N 1744-III //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 35, ст.280. 10. Закон України „Про державну податкову службу в Україні” від 4 грудня 1990 року N 509-XII. 11. Закон України „Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 року N 1251-XII. 12. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р. № 185/94-ВР. 13. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 p., №168/97-ВР. 14. Указ Президента „Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 10 грудня 2001 року № 1199/2001. 15. Постанова Кабінету Міністрів України та Нацбанку України від 12.12.98 р. № 1968 «Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів i нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями» 16. Постанова Кабміну України і НБУ від 28 серпня 2001 р. N 1124 “Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)” 17. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання i валютного контролю» від 19.02.93 р. № 15-93 18. Інструктивний лист Кабінету Міністрів України та Нацбанку України від 26.04.93 р. № 19029/730 «Щодо порядку розрахунків з країнами зони функціонування рубля» 19. Лист Нацбанку України від 02.06.2000 р. № 18-211/1697-3597 «Щодо надання індивідуальної ліцензії на використання юридичними та фізичними особами майнових прав на іноземну валюту в якості застави» 20. Лист Нацбанку України від 02.06.2000 р. № 28-110/1941-3601 «Про здійснення резидентами України операцій згідно з Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання i валютного контролю» 21. Лист Нацбанку України від 06.10.2000 р. № 28-113/3704 «Про використання валюти як засобу платежів» 22. Лист Нацбанку України від 09.01.2002 р. № 25-118/45-302 «Про здійснення операцій з векселями фізичними особами» 23. Податкове роз’яснення щодо застосування норм статті 4 Закону України від 23.09.94 р. № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» у разі порушення резидентами термінів розрахунків при виконанні імпортних договорів 24. Порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства (наказ ДПА України від 04.10.99 р. № 542) 25. Постанова Правління Нацбанку України від 04.09.98 р. № 349 «Про введення обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів» 26. Постанова Правління Нацбанку України від 08.02.2000 р. № 49 «Про затвердження Положення про валютний контроль» 27. Постанова Правління Нацбанку України від 14.06.99 р. № 285 «Про розрахунки між резидентами за векселями, вираженими в іноземній валюті» 28. Постанова Судової палати у господарських справах Верховного суду України від 13.01.2004 „Щодо права ДПІ стягувати пеню за порушення термінів зарахування іноземної валюти(повторна касація)”. 29. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України затверджені Постановою Правління НБУ від 18.03.99 N 127. 30. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році: Послання Президента України до Верховної Ради України. — Офіційне інтернет- представництво Президента України, 2004. 31. Проект Закону України „Про валютне регулювання” № 921 від 23.05.97. 32. Лімська декларації керівних принципів контролю. Прийнята IX Конгресом Міжнародної організації вищих контрольних органів (INTOSAI) 1977 року // Президентский контроль. — 1994. — №l. — С. 72. 33. Амоша О., Вишневський В. До питання про оцінку рівня податків в Україні // Економіка України. — 2002. — № 8. — С. 11-19. 34. Бюлетень Національного банку України. -2004.-№1.-С.42-47. 35. Валютне регулювання: зарубіжний досвід та пропозиції щодо України. К.: Українсько-європейський консультативний центр, 2002 рік. 36. Горбик А. Напрямки вдосконалення системи валютного контролю в Україні, 2002. 37. Грошовик Ю. Зовнішньоекономічна діяльність як сфера тіньових відносин та об'єкт організаційно-правового забезпечення соціального контролю // Право України. -2004.- №1. 38. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2004. – 478 с. 39. Економіка України: Тенденції, оцінки, прогнози. Квартальний огляд 1/2004. Case-Україна, 2004. -38.с. 40. Єлисєєв А., Підлужний М. Податкове планування. Мінімізація податків законними способами. –Львів, Центр Бізнес-Сервісу, 2003, - 320 с. 41. Целудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. — К.: Знаня-Прес, 2002. — 135 с. 42. Інформація про результати контрольно-перевірочної роботи податкового аудиту та валютного контролю комплексних документальних перевірок у 2000 - 2003 роках // Матеріали серверу ДПА України [http://www.sta.gov.ua/news.php3?3426] 43. Концепція реформування податкової системи України / Б. Губський, В. Альошин, І. Белоусова та ін. — К., 2000. — 50 с. 44. Коригування бюджетно-податкової політики України в перехідний період: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.А. Мірошниченко / Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 19 с. — укp. 45. Косарчук В.П. Система оподаткування в Україні. Методичний посібник. К:ДПА, 2003 рік. 46. Кравченко Л. Особливості відповідальності уповноважених банків за порушення валютного законодавства // Право України. -2003.- №2. 47. Кузьменко В.П., Макаренко Л.Л., Кузьменко Н.В., Попадюк Л.П.Вплив бюджетно-податкової та грошово-кредитної політик на подолання криз і соціально-економічне зростання країн (теоретичний аспект) // Стратегічна панорама. -2003. -№2. 48. Кузьменко В.П., Макаренко Л.Л., Кузьменко Н.В., Попадюк Л.П.Вплив бюджетно-податкової та грошово-кредитної політик на подолання криз і соціально-економічне зростання країн (практичний аспект) // Стратегічна панорама. -2003. -№3-4. 49. Лапенко Т. Особливості контролю за дотриманням вимог Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» при здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експортно-імпортних операцій //Вісник податкової служби України. -2003. -№9. 50. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посібник. – К.:МАУП, 2003. – 224 с. 51. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. — К.: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000», 2002. - 304 с. 52. Міжбанківський валютний ринок України: практичні правові аспекти // Вісник НБУ. -2001. -№7. 53. Науково-практичний коментар до Кримінального Кодексу України. 2-ге вид., переробл та доповн.// Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с. 54. Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України від 5 квітня 2001 року.// За ред. М.І.Мельникова, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2003. – 1104 с. 55. Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / М.П. Бадида / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp. 56. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с. 57. Петрук О.М. Банківська справа. –К.:Кондор, 2004. – 461 с. 58. Підгорецька Л. Запитання-відповіді щодо порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті за експортно-імпортними операціями у сфері ЗЕД //Вісник податкової служби України. -2003. -№9. 59. Підгорецька Л. Контроль за експортом та імпортом //Вісник податкової служби України. -2003. -№9. 60. Підгорецька Л. Запитання-відповіді щодо дотримання вимог валютного регулювання та валютного контролю //Вісник податкової служби України. -2003. -№9. 61. Податкове право: Навч. посіб. / Г.В.Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильник та ін.; За ред. проф. М.П. Кучерявенка. – К.:Юрінком Інтер, 2003. – 400 с. 62. Попович В. Вдосконалення механізму валютного контролю. 63. Правове регулювання валютних операцій суб'єктів господарської діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / О.Є. Северин / НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2003. — 17 с. — укp. 64. Правове регулювання фінансових і розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А.Й. Іванський / Одес. держ. юрид. акад. — О., 2000. — 18 с. — укp. 65. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 282 с. 66. Результати роботи підрозділів податкового аудиту та валютного контролю // Матеріали серверу ДПА України [http://www.sta.gov.ua/news.php3?3424] 67. Розрахунки з нерезидентом з карткового валютного рахунку // Вісник податкової служби. -2004. -№ 8. -С. 41. 68. Роль податкового аудиту у боротьбі з проявами тіньової економіки, ухиленнями від оподаткування // Матеріали серверу ДПА України [http://www.sta.gov.ua/news.php3?4017] 69. Статистичний моніторинг валютного ринку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / Є.Д. Павлюк / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp. 70. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с. 71. Фіскальна політика в перехідній економіці України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.М. Жовтанецький / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2002. — 20 с. — укp. 72. Хомутенко В.П. Організація і методика податкових перевірок. –К.: Центр навчальної літератури, 2004. -288 с. 73. Щербакова О. Процес відмивання грошей, i як у нього втягнуто Україну // Вісник податкової служби. -2002. -№30. -C.35. 74. Ющенко В., Міщенко В. Валютне регулювання. К.:”Знання”,1999р. -359 с. 75. Янушевич Я. Валютний контроль в Україні //Вісник податкової служби України. -2003. -№9.


© 2013 - 2021 refsbank.info