Диплом: ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ АБО ІНША НЕЗАКОННА УГОДА ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЛЮДИНИ (ID:3424)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ АБО ІНША НЕЗАКОННА УГОДА ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЛЮДИНИ (Код работы:3424)

Информация о работе Раздел: Уголовное право и процесс
Вид работы: Диплом
Объем: 85 стр.
Цена: 150 грн.
Код работы (ID): 3424
Добавлена: 13.04.2005
Просмотров: 1326
Просмотр
«ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ АБО ІНША НЕЗАКОННА УГОДА ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЛЮДИНИ»
СодержаниеЗміст. Вступ. 3 1. Торгівля людьми – явище світового масштабу. 8 1.1.Нормативно-правове визначення торгівлі людьми. 8 1.2.Торгівля людьми в Україні. 12 1.3. Торгівля людьми в міжнародно-правовому аспекті. 20 2. Загальний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 149 Кримінального Кодексу України. 28 2.1.Аналіз основного складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України. 29 2.1.1.. Об’єкт злочину. 29 1.2.Об’єктивна сторона складу злочину. 32 1.3.Суб’єкт та суб’єктивна сторона складу злочину. 37 2.2. Кваліфіковані види злочину „торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини”. 43 2.2.1.. Кваліфіковані види торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 ККУ). 43 2.2.2. Особливо кваліфіковані види торгівлі людьми (ч. 3 ст. 149 ККУ). 45 3. Відмежування торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо передачі людини від суміжних складів злочинів та можливості удосконалення даної норми. 54 3.1.Торгівля людьми та інші злочини: проблеми розмежування. 54 3.2. Вдосконалення норми про торгівлю людьми та іншу незаконну угоду щодо передачі людини та інші напрямки боротьби з торгівлею людьми. 60 Висновки. 74 Список використаних джерел. 79 Нормативні матеріали. 79 Спеціальна література. 80 Практичні матеріали. 84 Додаток 1. 86 Додаток 2. 87 Додаток 3. 89
ЛитератураСписок використаних джерел. Нормативні матеріали. 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с. 2. Кримінальний кодекс України, прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 року. Офіційний текст. – К.: Юрінком-Інтер, 2001. – 86 c. 3. Сімейний кодекс України: Офіційне видання. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2002. – с.176 с. 4. Закон України „Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону „Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім’ю України” від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради. – 1998. - № 35. – с. 241. 5. Постанова КМУ № 1768 «Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми» від 25 вересня 1999 р. 6. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за торгівлю людьми та за втягення у заняття проституцією) поданий КМ України від 17.10.2003 № 4280 // http://www.parlament.org.ua/index.php?action=draft&dtopic=6&draft_id=418 7. Конвенция о пресечении торговли людьми и эксплуатации проституции 1949 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1960. Вып. XVIII. С. 274 — 279 Вып. XIX. С. 146-153. 8. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок прийнята 18 грудня 1979 р. // Права женщин в современном мире: Сб. международ.-правовых док. — Ереван, 1998. - 80 с. 9. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности // Овчинский В.С. ХХ1 век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. - М.: Инфра-М, 2001. - С.10 – 36. 10. Рекомендації Парламентської Асамблея Ради Європи № 1325 щодо торгівлі жінками і насильницької проституції у державах-членах Ради Європи ( квітень 1997 р.) // Права женщин в современном мире: Сб. международ.-правовых док. — Ереван, 1998. - 80 с. Спеціальна література. • Проблеми торгівлі людьми: Аналітична доповідь. // Підготовлена проектом “Громадські ініціативи у запобіганні домашньому насильству та торгівлі людьми ”Winrock International” (Укладачі: Павло Власов, Сергій Губін, Олена Кустова, Микола Максюта.). – К.: 2003 .- http://www.winrock.org.ua/DOS/Ua/project/project.php ї • Витяг з Доповіді Державного департаменту США про торгівлю людьми від 11 червня 2003 р. Україна (2 група). - http://www.winrock.org.ua/DOS/Ua/training/Uzhgorod.php • Витримки із виступу Головного радника МЗС України О.Б.Новосьолова на парламентському слуханню в Комітеті Верховної Ради України. (Тема виступу: Підготовка до ратифікації Палермської конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності (2000 р.) та додаткових Протоколів до неї ). – 18 березня 2003 р. – м. Київ. • Головкін Б., Батиргарєєва В. Громадська думка щодо торгівлі людьми: кримінологічний погляд на проблему // Право України. - 2003. - № 7. - С.26-36 • Денисова Т.А. Торговля женщинами и детьми с целью их сексуальной експлуатации: исследования в Украине // Злочини проти особистої волі людини: 3б. мат. міжнар. наук.-практич. семінару (Харків 19-20 вересня 2000 p.). - Харків: Книжкове видавництво «Лествиця Марії», 2002. - С. 179-184. • Іващенко В.О. Кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби з торгівлею жінками та дітьми. Автореф. Дис... канд. юр. наук. – К., 2000. – 22 с. • Кримінальне право України. Підручник.// За ред. П.С.Матишевського П.П.Андрушка С.Д.Шапченка. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 512 с. • Кримінальне право України. Особлива частина: Курс лекцій. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 771 с. – вища освіта XXI століття. • Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник // За ред. М.І. Бажанова, В.Я. Тація, В.В. Сташиса. – Х. „Право”, 1997. – 368 с. • Лизогуб Я.Р. Еволюційний процес нормативно-правового регулювання міжнародне-правової боротьби з торгівлею людьми як злочином, що посягає на свободу та недоторканність людини // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України: Науково-теоретичний журнал. — 2000. — Вип. 4. — С. 83—94. • Ключніков Д. В. (ДКР МВС України). „Міраж 2003” – регіональне співробітництво у боротьбі з торгівлею людьми . -14.10. 2003. – Департамент зв’язків з громадськістю МВС України. - http://mvsinfo.gov.ua/events/2003/10/101403_1.html • Международное уголовное право. Учебн. пособие /Под общей ред. В.Н. Кудрявцева. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Наука, 1999. - 264с. • Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А. С. К., 2001. – 1104 с. • Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М.Й. – К.: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – с. 236 - 351. • Надьон О. Торгівля жінками: фактори, складові та шляхи подолання // Право України. - 2003. - №6. - С.16 – 22. • Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах). Книга перша. Частина 2. - К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. -1012с. • Орловская Н.А. К вопросу о противодействии торговле людьми. // Мир организованной преступности: Одесский информационно-аналитический центр. – Май, 8 - 2004 г. • Орлеан А. Впровадження норм Європейського права (Зауваження та пропозиції до проектів Закону України “Про внесення змін до Кримінального Кодексу України” №4179 від 19.09.2003, внесений народними депутатами України Буйко Г.В. та Стретовичем В.М. та № 4280, від 17.10.2003, внесений Кабінетом Міністрів України) // Права людини (інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи). – 2004. - № 8 • Останні статистичні дані по нелегальній міграції та торгівлі людьми в Україні. Витримки із доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової // Двадцять восьме засідання Верховної Ради України. – 2 квітня 2003 року, 10.00 година. • Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової (Стан дотримання прав і свобод людини в Україні): Розділ 4 п. 6: Запобігання сучасним формам рабства та работоргівлі. - http://www.ombudsman.kiev.ua/d_04_6.htm • Протидія сучасним формам рабства. // Офіційний інформаційний сервер Верховного суду України. – 19. 04.2004. - http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/19ADF577D9DE39D6C3256E7C001C8A0F?opendocument • Работорговля процветает. // Час пік. – 2002. – 14 декабря. - № 50 (96). • Результати 5-го спільного засідання Підкомітету N 4, що відбулося 5 березня 2003 року у Києві: „Співробітництво у галузі внутрішньої юстиції – чітко визначений пріоритет у стосунках з ЄС” . – Офіційний сайт представництва України при ЄС: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/cgi-bin/valprint_miss.sh?p010366.html • Сташевська А. Ла страда – рабство та торгівля людьми. // Переклад з польського журналу “Нєбєска лінія”: „Ла страда” - Фундація проти торгівлі людьми www.freengo.pl/lastrada • Усенко О.В. Торгівля жінками як прояв кримінального бізнесу. // Боротьба зорганізованою злочинністю та корупцією (науково- дослідницький центр: публікації). – 2002. - № 6. • Шевархін ОА. Кримінологічна характеристика злочинів зв’язаних з торгівлею живим товаром. // 3б. мат. міжнар. наук.-практич. семінару (Харків 19-20 вересня 2000 p.). - Харків: Книжкове видавництво «Лествиця Марії», 2002. - С. 113-124. • Хонжу Кох Г. Глобальна проблема торгівлі людьми: розірвати хибне коло «торгівлі жінками й дітьми в міжнародній секс-індустрії» / 36. мат. з питань боротьби з торгівлею жінками та дітьми. Книга 1. - Київ, 2000. - С. 63-70. Практичні матеріали. • Постанова Пленуму Верховного Суду від 23 грудня 1983 р. № 6 „Про практику застосування судами України законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочини та іншу антигромадську діяльність” // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. Вид. / За заг ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 392-399 с. • В Чернівецькій області викрито злочинну організацію, яка займалася торгівлею людьми //прес-група управління СБ України в Чернівецькій області . – 04.04.03. - http://www.sbu.gov.ua/reports/ann28-03-2003.shtml • Международная организация по миграции, Информационная кампания против торговли женщинами: из исследований в Украине (Женева, Швейцария): Междунар. орг. по мигр. – 1998. – июль. – http://www.focus-on-trafficking.net/inside.php?ln=ru&page=about:coordinator • Матеріали тренінгу для тренерів Громадські ініціативи у подоланні торгівлі людьми. - Ужгород. – 18-20 червня 2003 рік. - http://www.winrock.org.ua/DOS/Ua/training/Uzhgorod.php • Стосовно здійснення Службою безпеки України спецоперації щодо звільнення українських жінок, які насильно утримувалися в одній з африканських країн, та знешкодження каналу торгівлі людьми // Офіційні повідомлення прес-центру СБ України. - 25.02.2004. - http://www.sbu.gov.ua/reports/ann28-03-2003.shtml • Торгівля жінками та дітьми з метою їх сексуальної експлуатації та використання в порнобізнесі: дослідження в Україні. // Запорізький державний Університет (керівн. групи к.ю.н., доц.. Денисова Т.А.). – 2003 р. • Торговець людьми. // Діяльність прокуратури: події, розслідування перевірки. – 15 березня 2002 р.- http://www.prokuror.kiev.ua/ua/activity/invest/45.html
Дополн. информация313
Рік написання: 2004
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы www.sessiya.com.ua Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 050-3-310-310; 095-096-30-88 или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ АБО ІНША НЕЗАКОННА УГОДА ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЛЮДИНИ

  Зміст. Вступ. 3 1. Торгівля людьми – явище світового масштабу. 8 1.1.Нормативно-правове визначення торгівлі людьми. 8 1.2.Торгівля людьми в Україні. 12 1.3. Торгівля людьми в міжнародно-правовому аспекті. 20 2. Загальний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 149 Кримінального Кодексу України. 28 2.1.Аналіз основного складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України. 29 2.1.1.. Об’єкт злочину. 29 1.2.Об’єктивна сторона складу злочину. 32 1.3.Суб’єкт та суб’єктивна сторона складу злочину. 37 2.2. Кваліфіковані види злочину „торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини”. 43 2.2.1.. Кваліфіковані види торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 ККУ). 43 2.2.2. Особливо кваліфіковані види торгівлі людьми (ч. 3 ст. 149 ККУ). 45 3. Відмежування торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо передачі людини від суміжних складів злочинів та можливості удосконалення даної норми. 54 3.1.Торгівля людьми та інші злочини: проблеми розмежування. 54 3.2. Вдосконалення норми про торгівлю людьми та іншу незаконну угоду щодо передачі людини та інші напрямки боротьби з торгівлею людьми. 60 Висновки. 74 Список використаних джерел. 79 Нормативні матеріали. 79 Спеціальна література. 80 Практичні матеріали. 84 Додаток 1. 86 Додаток 2. 87 Додаток 3. 89
 • «КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ АБО ІНШУ НЕЗАКОННУ УГОДУ ЩОДО ЛЮДИНИ»

  ВСТУП c. 3-5 Розділ 1. Об’єктивні ознаки торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини 1.1. Об’єкт злочину – торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини с. 6-7 1.2. Об’єктивна сторона торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини с. 8-11 1.3. Способи вчинення торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини с. 12-14 Розділ 2: Суб’єктивні ознаки торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини 2.1. Суб’єктивна сторона торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини с. 15-18 2.2 Суб’єкт торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини с. 19 Розділ 3. Кваліфікуючі ознаки торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини с.20-24 ВИСНОВКИ с. 25-27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ с. 28-30
 • НЕЗАКОННА ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ТА ЛЮДСЬКИМИ ОРГАНАМИ

  ВСТУП Розділ 1. Правова природа торгівлі людьми та людськими органами 1.1. Об’єктивна сторона торгівлі людьми та людськими органами 1.2. Аналіз складу злочину з торгівлі людьми та людськими органами Розділ 2. Правове регулювання боротьби з торгівлею людьми та людськими органами в Україні 2.1. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми та людськими органами 2.2. Шляхи запобігання торгівлі людьми та людськими органами Розділ 3. Боротьба з торгівлею людьми та людськими органами на міжнародному рівні 3.1. Зарубіжне законодавство щодо відповідальності за торгівлю людьми та людськими органами 3.2. Правове регулювання міждержавного співробітництва в боротьбі з торгівлею людьми та людськими органами ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • Злочини проти волі, честі та гідності особи

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3 1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини…………………….с. 5 2. Захоплення заручників……………………………………………………..с. 12 3. Підміна дитини, торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини…………………………………………………………………………с. 16 4. Експлуатація дітей та незаконне поміщення в психіатричний заклад….с. 23 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 28 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 29
 • Торгівля людьми

  Вступ 1. Проблема торгівлю людьми в Україні 2. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини Висновок Використана література


© 2013 - 2021 refsbank.info