Контрольная: Статистика (ID:31188)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Статистика (Код работы:31188)

Информация о работе Раздел: Статистика
Вид работы: Контрольная
Объем: 19 стр.
Цена: 165 грн.
Код работы (ID): 31188
Добавлена: 31.05.2007
Просмотров: 249
Просмотр
«Статистика»
Содержание1. Вибірковий метод статистичного спостереження. 1
2. Статистика маркетингу. 4
Задачи 8
3. За даними балансу фірми обчислити відносні величини, які б характеризували:
а) динаміку балансу;
б) структуру та структурні зрушення активів;
в) структуру та структурні зрушення пасивів.
тис. грн
Стаття активу На початок року На кінець року Стаття пасиву На початок року На кінець року
Обсяг основного капіталу 5600 8200 Обсяг власного капіталу 7200 8700
Мобільні оборотні активи 3800 3300 Короткостро кова заборгованість 1900 1400
Довгострокові інвестиції 3000 3100 Довгострокові кредити 3300 4500
Баланс 12400 14600 Баланс 12400 14600

4. Із партії готових виробів (1000 ящиків) для визначення середнього строку придатності виробів потрібно здійснити серійну вибірку ме¬тодом механічного відбору так, щоб з імовірністю 0,997 середня по¬хибка вибірки не перевищувала один місяць. Знайти обсяг цієї ви¬бірки, якщо на основі попередніх досліджень відомо, що дисперсія серійної вибірки дорівнює 12.

5. Використання робочого часу за II квартал 2001 р. на підприємстві
характеризується такими даними:
тис. людино-днів
Фактично відпрацьовано 580
Цілоденні простої 2,1
Чергові відпустки 6,2
Відпустки у зв'язку:
• з пологами 0,8
• з хворобою 0,4
Інші дозволені законом неявки 0,6
Неявки з дозволу адміністрації 0,2
Прогули 0,3
Святкові та вихідні дні 8,3
тис. людино-годин
Фактично відпрацьовано 4250
Із них:
• понадурочне 35
• внутрішньозмінні простої 3,4
Визначити:
а) фонди робочого часу та показники їх використання;
б) коефіцієнти використання робочого дня та робочого періоду.
6. Відомі такі дані про установи комерційного банку:
Установа банку

Обсяг власного капіталу, тис. грн., за кварталами Обсяг прибутку, тис. грн., за кварталами
III IV III IV
І 4250 5600 6540 9850
II 3340 4720 5630 8400
III 2150 3870 3400 6850
IV 5450 6900 9300 11600
Знайти:
а) індивідуальні індекси рентабельності власного капіталу комер¬ційного банку;
б) загальні індекси рентабельності власного капіталу банку змінно¬го, сталого складу та структурних зрушень.
Навести економічну інтерпретацію.
7. У таблиці наведені експертні оцінки ступеня ризику (у балах) і вага окремих факторів ризикової ситуації щодо виробництва нового то¬вару.
Ризикова ситуація Бал ризику Вага ризикової ситуації
1 2 3
Місткість і сталість ринку 5 0,25
Конкурентоспроможність товару 3 0,35
Фінансовий стан і кредито¬спроможність 4 0,20
Рівень торговельного сервісу 2 0,15
Імідж фірми 1 0,05
Знайти середню оцінку ступеня ризику.
8. Про підприємства легкої промисловості регіону відомі такі дані:

Обсяг основних виробничих фондів, млн. грн. 30 50 80 60 90 120 100
Обсяг випуску продукції, млн. грн. 3,5 4,5 6,0 5,4 7,0 8,0 6,8

Знайти залежність між випуском продукції та обсягом основних ви¬робничих фондів підприємства у вигляді рівняння лінійної регресії. Оці¬нити щільність зв'язку за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції.
9. Визначити швидкість обертання обігових коштів підприємства та тривалість одного обороту, а також суму коштів, вивільнених з обо¬роту, за такими даними:

Показник III квартал IV квартал
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. 620 840
Середні залишки оборотних коштів, тис. грн. 58 67

Література 19
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • Статистика соціального обслуговування

  Зміст. Вступ. 3 1. Поняття і принципи соціального обслуговування. 4 2. Соціально економічне значення статистичного вивчення соціального забезпечення. 8 3. Доходи населення та рівень соціального обслуговування в Україні. 10 Висновок. 17 Список використаних літературних джерел. 18 Список використаних літературних джерел. 1.Адамов В.Е. Економіка і статистика. Москва: Фінанси і статистика, 1996 – 419 с. 2.Назаров М.Г. Курс соціально-економічної статистики. Москва: Фінстатінформ, 2000 – 365 с. 3.Іванова Ю.Н. Економічна статистика. Москва: ІНФРА-М, 1998 – 510 с. 4.Офіційний сайт Держкомстату України www.ukrstat.gov.ua 5.Салін В.Н. Шпаковська О.П. Соціально-економічна статистика. Москва: Юність, 2002 – 457 с.
 • Статистика освіти і науки України

  Вступ 4 1. Статистика освіти і науки 6 2. Статистика культури і мистецтва 13 3. Практичне завдання 15 Висновки 21 Список використаної літератури 22 Вміщує 20 сторінок, 3 таблиці, 16 літературних джерел. Об’єкт дослідження – показники і методики вимірювання та аналізу рівня розвитку освіти і культури. Предмет дослідження – вивчення освітніх і культурних процесів, їх суть та особливостей. Метою курсової роботи на тему „Статистика освіти і культури України” є вивчення основних принципів визначення та розрахунку статистичних показників галузей освіти та культури. Метод дослідження – методи аналізу рівня розвитку та прогнозування чисельності і розвитку освіти і культури. Робота складається з двох розділів: перший розвиток – теоретичний, другий – практичний. В першому розділі роботи досліджено питання статистичного аналізу в галузі освіти, науки і культури. З’ясовано, що рівень освіти, науки і культури характеризується абсолютними та відносними величинами. Статистика дозволяє охарактеризувати діяльність освітніх закладів та культурних установ. В другому розділі роботи проаналізовано статистичні показники діяльності робітників підприємства. Основні поняття курсової роботи: АБСОЛЮТНА ВЕЛИЧИНА, ВІДНОСНА ВЕЛИЧИНА, ЗАКЛАДИ ОСВІТИ, ЗВІТИ, ЧИСЕЛЬНІСТЬ.
 • Статистика

  Вступ 2 Середні величини – види та умови застосування 3 Статистика ефективності суспільного виробництва 8 Висновки 22 Література 24
 • Статистика

  Зміст 1. Статистичне вивчення споживання населенням матеріальних благ і послуг 3 2. Статистика основних виробничих фондів 6 Література 11
 • Статистика продукції промисловості

  Вступ 3 1. Статистика промисловості 4 2. Методи аналізу рівня і структури ціни продукції 5 Висновки 7 Література 9


© 2013 - 2019 refsbank.info