Курсовая: Податкові надходження - основне джерело державних доходів (ID:23283)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеПодаткові надходження - основне джерело державних доходів (Код работы:23283)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
В С Т У П 2
1. 1. Податки: поняття, значення та функції 4
1.2. Податкова система України 9
Розділ 2. Пропозиції щодо удосконалення податкової системи України. 18
2.1. Реформування оподаткування в Україні. 18
2.2. Шляхи удосконалення роботи податкової служби України 29
В И С Н О В К И: 32
Список використаної літератури: 35
Список використаної літератури:
1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навчальний посібник / За заг. ред. Базидевича В.Д. – К.: Атака, 2002. – 368 с.
2. Бандурка О.М., Гетьманець О.П. Бюджетне право України. Підручник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 152 с.
3. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 10: Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України. – 416 с.
4. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.
5. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга. – 2006. – 448 с.
6. Воротіна Н.В. Правові засади функціонування бюджетної системи України та перспективи її вдосконалення // Часопис Київського університету права. – 2006. - № 3. - С. 68-72.
7. Гриньова В.М., Коюда В.О Фінанси підприємств: Навч. Посіб. – К.: Знання-Прес, 2004. – 424 с.
8. Гаврилюк Р.О. Джерела фінансового права України: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 2003. – 88 с.
9. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Загальна частина. Навчальний посібник. – К.: Алеута; КНТ, 2006. – 376 с.
10. Капаєва Л.М., Лях М.С. Фінансове право: Навчальний посібник. – Києв: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.
11. Ковальчук А.Т Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 488 с.
12. Музика О.А. Фінансове право: Навчальний посібник. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2004. – 220 с.
13. Нагребельний В.П., Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний посібник / За заг. ред. члена-кор. АпрН України В.П. Нагребельного. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 320 с.
14. Опарін В.М. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 336 с.
15. Орлюк О.П. Фінансове право. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
16. Податкове право: Навч. Посібник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік та ін. За ред. Проф.. М.П. Кучерявенька. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.
17. Синякевич І. М. Методи екологізації податкової системи // Фінанси України. — 2002. — № 1. — С. 28—30.
18. Соколовська А. М. Податкова система України: теорія та практика становлен¬ня. — К.: НДФІ, 2001. — С. 18—23.
19. Чернадчук В. Окремі питання бюджетного процесуально-правового механізму // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 1. – С. 6-9.
20. Чернадчук В. Щодо особливостей бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 8. – С. 62-66.
21. Чернадчук В.Д. Правові засоби бюджетної діяльності: окремі теоретико-прикладні аспекти // Актуальні проблеми реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 2007 р., 2007 р., 1-2 черв.: У 2-х т./ Уклад. Т.Д. Климчик, І.М. Якушен. – Луцьк: РВВ „Вежа”, Волин. держ. ун-ту ім.. Лесі Українки, 2007. – Т. 1. – С. 333-337.
Смотрите также

© 2013 - 2018 refsbank.info