Диплом: ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ (ID:23000)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ (Код работы:23000)

Информация о работе Раздел: Финансовое право
Вид работы: Диплом
Объем: 81 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 23000
Добавлена: 19.01.2008
Просмотров: 765
СодержаниеВСТУП
РОЗДІЛ 1
ПОНЯТТЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ (КРЕДИТУВАННЯ) ТА ОСНОВИ ЙОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
1.1. Поняття та види банківського кредиту
1.2. Принципи банківського кредитування
1.3. Зміст фінансово-правових відносин, що виникають у процесі банківського кредитування
РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
2.1. Порядок кредитування банківськими установами України
2.2. Правова природа кредитного договору та його забезпечення
2.3. Відповідальність суб’єктів банківського кредитування
РОЗДІЛ 3
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
3.1. Особливості правового регулювання у галузі іпотечного кредитування
3.2. Проблеми правового регулювання споживчого кредитування
3.3. Правове регулювання інших видів банківських кредитів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ЛитератураДжерела:
Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради...
Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. // Костюченко О.А. Банківське право. — К.: А.С.К...
Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18.11.2003 №1255 // …
Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р. №2654-ХІІ // Відомості Верховної Ради України...
Закон України «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради...
Закон України «Про іпотеку». — К.: Ін Юре...
Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19 червня 2003 р. №979 // Відомості Верховної Ради України...
Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України...
Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. // Вiдомостi Верховної Ради України...
Закон України «Про платіжні системи і перекази грошей в Україні» // Урядовий кур’єр...
Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 22 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради...
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» // Відомості Верховної Ради...
Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» // Відомості Верховної Ради...
Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768...
Положення про порядок здійснення консорціумного кредитування, затверджене постановою Правління Національного банку України від 21.02.1996 р. №37 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності...
Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 06 липня 2000 р. №279, зі змінами, внесеними Постановою НБУ №418 від 24 жовтня 2000 p. // …
Цивільний кодекс України, затверджений Законом України від 16 січня 2003 р. №435-IV // Відомості Верховної Ради України...
Література:
Атепалихін А. Проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні та шляхи їх вирішення // Юридична газета…
Банковское право Российской Федерации: Особенная часть: В 2 т. / Отв. ред. Г.А.Тосунян. — М.: Юристъ...
Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми. — К...
Богун В. Кредит и креитній договор // Частній предприниматель...
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. — М...
Василинчук В. Правове регулювання банківського кредитування суб’єктів підприємницької діяльності // Право України...
Вожжов А.П., Бондар О.Л., Бородін С.В., Попова Н.В. Інвестиційне кредитування комерційними банками // Фінанси Україні...
Воробець Л. Поняття банківського кредиту та кредитних операцій банку // Право України...
Гриджук Д.М., Олійник В.О. Забезпечення кредитних зобов'язань у діяльності банків. — К...
Гринько Е.Л. Проблемные вопросы системы ипотечного кредитования // Экономика и управление...
Гринько О.Л. До визначення економічної категорії “іпотечний кредит” // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер.: Економіка. — Острог...
Грищук Н. Правове регулювання іпотечного кредитування та іпотечних ринків в Україні // Вісник НБУ...
Давиденко С. Юридичне забезпечення кредитних операцій // Обрій ПІБ...
Денисенко Б. Особливості змін в односторонньому порядку умов договору про надання споживчого кредиту // Підприємництво, господарство і право...
Дмитренко В. Класифікація іпотеки як теоретико-правова підстава розвитку іпотечних правовідносин в Україні // Прокуратура. Людина. Держава...
Жарковская Е.П. Банковское дело. — М.: Омега-Л...
Карманов Є. Банківський кодекс України — об’єктивна необхідність // Вісник НБУ...
Карманов Є.В. Банківське право України. — X.: Консум...
Карманов Є.В. Банківські договори: Договори в іноземній валюті. — X...
Качан О.О. Банківське право. — К.: Юрінком Інтер...
Кирилюк Д. До питання про необхідність розробки та прийняття банківського кодексу в Україні // Юридичний журнал...
Ковальчук А.Т. Консорціумне кредитування підприємницьких проектів (фінансово-правовий аспект) // Бюлетень Міністерства юстиції України...
Костюченко О.А. Банківське право. — К.: А.С.К...
Костюченко О.А. Банківське право. — К.: ВД «Професіонал»...
Мальцев Д.О. Правове оформлення відносин іпотеки за законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України...
Нагребельний В.П. Вдосконалення правового забезпечення виконання інвестиційно-кредитних зобов’язань // Часопис Київського інституту права...
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // Під ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецова, В.В.Луця. — К...
Нестеров А. Строители и банки // Строительство & реконструкция...
Оплачко Л. Застава як спосіб забезпечення кредитного договору // Вісник Академії правових наук України...
Оплачко Л. Способи забезпечення кредитного договору // Право України...
Организация и планирование кредита / Под ред. О.И. Лаврушина. — М...
Орлюк О.П. Банківське право. — К.: Юрінком Інтер...
Очимовская Т. Банкиры опасаются смерти заемщиков // Деловая столица...
Очкуренко С.В. Банківське кредитування як інститут фінансового права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки...
Очкуренко С.В. Проблеми правового регулювання кредитного договору // Вісник Вищого арбітражного суду України...
Очкуренко С.В. Фінансовий лізинг: юридична природа, економічна сутність та правове регулювання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки...
Очкуренко С.В. Фінансово-правові аспекти банківського кредитування. // Держава і право. Щорічник наук. праць молодих вчених. — К.: Ін Юре...
Соломченко Д. Оптимізація процесу банківського кредитування // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій...
Шаповалова О. Кредит як власність позичальника // Право України...
Шемшученко Г.Ю. Банківський кредит у системі кредитних відносин // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. — Випуск 10. — К:. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України...
Шемшученко Г.Ю. Перспективи розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні // Вісник Національного банку України...
Шемшученко Г.Ю. Правова характеристика переддоговірних відносин щодо укладення кредитного договору // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. — Випуск 12. — К:. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України...
Шемшученко Г.Ю. Проблеми вдосконалення законодавства про банки і банківську діяльність // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. — Випуск 15. — К:. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України...
Шестерин С. Правові аспекти укладення кредитних договорів // Юридичний журнал...
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы В связи с технической ошибкой на сайте Вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО переслать полученное письмо- заказ мне, владельцу работы Александру, на адрес [email protected] или [email protected] Детали: 0983019422 Спасибо за сотрудничество!!! Если Вы не получили письмо на свой адрес - просто позвоните мне... 0983019422
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

 • ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

  ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ (КРЕДИТУВАННЯ) ТА ОСНОВИ ЙОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1.1. Поняття та види банківського кредиту 1.2. Принципи банківського кредитування 1.3. Зміст фінансово-правових відносин, що виникають у процесі банківського кредитування РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 2.1. Порядок кредитування банківськими установами України 2.2. Правова природа кредитного договору та його забезпечення 2.3. Відповідальність суб’єктів банківського кредитування РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 3.1. Особливості правового регулювання у галузі іпотечного кредитування 3.2. Проблеми правового регулювання споживчого кредитування 3.3. Правове регулювання інших видів банківських кредитів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • Особливості регулювання банківського кредитування

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади управління процесом банківського кредитування 7 1.1. Сутність та значення банківського кредитування 7 1.2. Процес управління банківським кредитуванням 11 1.3. Зміст етапів процесу управління банківським кредитуванням та його регулювання 28 Розділ 2. Управління процесом банківського кредитування на прикладі ВАТ КБ “Хрещатик” 48 2.1. Управління кредитним портфелем банку 48 2.2. Вивчення кредитоспроможності позичальника, оцінка ризику за позикою та оцінка застави 53 2.3. Кредитний моніторинг та контроль за поверненням позики. Управління проблемними кредитами 62 Розділ 3. Вдосконалення управління процесом банківського кредитування 75 3.1. Підвищення ефективності організації банківського кредитування 75 3.2. Підвищення ефективності кредитоспроможності позичальника та оцінки його застави 82 3.3. Пропозиції щодо кредитного моніторингу та контролю 87 Висновки 93 Список використаної літератури 98 Додатки
 • Управління процесами банківського кредитування (+ рецензія, реферат, доповідь, роздатковий матеріал)

  Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні аспекти банківського кредитування 6 1.1. Сутність кредитних операцій та їх необхідність 6 1.2. Класифікація кредитів комерційних банків 11 1.3. Етапи процесу банківського кредитування 22 РОЗДІЛ 2. Аналіз управління процесом банківського кредитування на прикладі АКБ „Укргазбанк” 33 2.1. Аналіз кредитного портфеля 33 2.2. Оцінка кредитоспроможності позичальника і її роль в прийнятті рішень про надання кредиту 47 2.3. Моніторинг позики 58 2.4. Кредитна політика банку 65 РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення управління процесом банківського кредитування 76 3.1. Способи мінімізація кредитних ризиків 76 3.2. Вдосконалення управління процесом банківського кредитування 86 Висновки 90 Список використаної літератури 93 Додатки 97
 • Особливості банківського кредитування

  Вступ 2 1. Кредит та його роль у формуванні ринкових відносин. 4 1.1. Поняття кредиту та його економічна сутність 4 1.2. Функції кредиту 5 1.3. Види кредиту 8 2. Особливості банківського кредитування 11 2.1. Умови надання кредиту 11 2.2. Порядок видачі кредиту 12 2.3. Зарубіжний досвід кредитування 18 3. Проблеми та перспективи розвитку банківського кредитування 21 3.1. Проблеми банківського кредитування в Україні 21 3.2. Перспективи банківського кредитування в Україні 34 Висновки та пропозиції 37 Список використаних джерел 40
 • Сучасна банківська система. Правове регулювання банківського кредитування

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3 1. Сучасна банківська система………………………………………………...с. 4 2. Правове регулювання банківського кредитування………………………с. 14 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 38 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 40


© 2013 - 2019 refsbank.info