Курсовая: Бюджетно-контрольні правовідносини: поняття, класифікація, структура та зміст. (ID:21931)

ВНИМАНИЕ! Данная работа недоступна по причине блокировки учетной записи продавца!

Смотреть похожие работы других продавцов >>>

НазваниеБюджетно-контрольні правовідносини: поняття, класифікація, структура та зміст. (Код работы:21931)
СодержаниеИзвините, данная работа временно недоступна!
З М І С Т

В С Т У П 2
1. Органи контролю за дотриманням бюджетного законодавства 4
2. Види порушень бюджетного законодавства 23
3. Правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства 29
В И С Н О В К И: 36
Список використаної літератури: 41
Список використаної літератури:

1. Андрущенко І. Контроль на ринку цінних паперів і бюджетно-податкова політика в Україні: шляхи поєднання // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 3. – С.17-21.
2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навчальний посібник / За заг. ред. Базидевича В.Д. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.
3. Бандурка О.М., Гетьманець О.П. Бюджетне право України. Підручник. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 152 с.
4. Берлач А., Остапишина Т., Тараненко Ю. Організаційно-правові проблеми діяльності суб’єктів державного фінансового контролю та напрями її вдосконалення // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 3. – С. 78-80.
5. Білінін Я. Повноваження суб’єктів фінансового контролю у сфері між бюджетних відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 11. – С. 142-145.
6. Близнюк О. Державний нагляд у сфері фінансових послуг як форма фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 1. – С. 91-94.
7. Близнюк О. Правові засади управління бюджетними коштами // Юридична Україна. – 2006. - № 3. – С. 51-55.
8. Бондаренко І. Механізм правового регулювання фінансових відносин // Право України. – 2006. - № 5. - С. 74-77.
9. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За ред. проф.. О.В. Турчинові і Ц.Г. Огня. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 320 с.
10. Бюджетное право / Под ред. проф.. А.М. Микитина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 457 с.
11. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2003. - № 10: Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України. – 416 с.
12. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.
13. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга. – 2006. – 448 с.
14. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право. – Харьков: Легас, 2003. – 360 с.
15. Гаврилюк Р.О. Джерела фінансового права України: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 2003. – 88 с.
16. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Загальна частина. Навчальний посібник. – К.: Алеута; КНТ, 2006. – 376 с.
17. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Практикум. – К.: Атіка, 2004. – 216 с.
18. Жернаков М. Фінансовий контроль: сутність, суб’єкти, їх права та обов’язки // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 3. – С. 64-66.
19. Зюнькін А.Г. Фінансове право. – К.: МАУП, 2003. – 160 с.
20. Капаєва Л.М., Лях М.С. Фінансове право: Навчальний посібник. – Києв: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.
21. Кінащук Л. Види фінансового контролю: проблеми класифікації в правовій літературі // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 1. – С. 84-86.
22. Кінащук Л. Правовий статус державної контрольно-ревізійної служби України в системі фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 5. – С. 93-95.
23. Клименко А. Форма фінансового контролю: поняття і зміст // Право України. – 2005. - № 10. – С. 44-46.
24. Ковальчук А.Т Фінансове право України. Стан та перспективи розвитку. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 488 с.
25. Колесников Ю.А. Бюджетный контроль в России и в субъектах РФ, его организационно-правовые формы // Правоведение. – 2002. - № 5. – С. 80-85.
26. Музика О.А. Фінансове право: Навчальний посібник. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2004. – 220 с.
27. Нагребельний В.П., Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний посібник / За заг. ред. члена-кор. АпрН України В.П. Нагребельного. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 320 с.
28. Научно-практический комментарий Бюджетного кодекса Украины / Коллектив авторов: Бех Г.В., Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. и др.; Под общей редакцией д.ю.н. проф. Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Одиссей, 2005. – 416 с.
29. Опарін В.М. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 336 с.
30. Орлюк О.П. Фінансове право. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
31. Роговенко Д.С. Система державного фінансового контролю – гарантія стабільної фінансової діяльності держави // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 343-349.
32. Савченко Л.А. Питання контролю у Бюджетному кодексі України // Держава і право. – 2002. – Вип. 15. – С. 309-315.
33. Сікорська І.А. Бюджетне правопорушення: поняття та види // Держава і право. – 2004. – Вип.. 23. – С. 380-385.
34. Финансовое право: Учебник / К.С. Бельский и др., под ред. С.В. Запольского. – М.: Российская академия правосудия; Эксмо, 2006. – 640 с.
35. Фінансове право / Кер. Авт. Колективу і відп. Ред. Л.К. Воронова. – Харьков: Консул, 1999. – 495 с.
36. Чернадчук В. Бюджетний контроль: поняття та сутність // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 11. – С. 74-76.
37. Чернадчук В. Щодо кваліфікації бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 5. – С. 65-68.
38. Чернадчук В. Бюджетно-контрольні правовідносини як правова категорія // Право України. – 2005. - № 5. – С. 60-63.
39. Чернадчук В. До питання щодо бюджетно-правової відповідальності // Юридический вестник. – 2003. - № 4. – С. 84-89.
40. Чернадчук В. Щодо видів бюджетного контролю // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 12. – С. 68-71.
41. Чернадчук В. Щодо відповідальності за порушення бюджетного законодавства: деякі аспекти // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 5. – С. 48-49.
42. Чуніхіна Л. Новий погляд на фінансовий контроль // Право України. – 2005. - № 5. – С. 63-65.
Смотрите также

© 2013 - 2019 refsbank.info